Kange alkoholi maksumärk

Alkoholi maksumärk kujutab endast erilistele turvanõuetele vastavat ringikujulist hologrammi diameetriga 20 mm, millele on kantud unikaalne maksumärgi tähe- ja numbrikombinatsioon.

Vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 49¹ lõikele 2 peab alkohol olema maksumärgistatud, kui selle etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi ning see on villitud müügipakendisse mahuga alates 0,05 liitrist.

Eestisse imporditud, teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud või muul viisil Eestis tarbimisse lähetatud alkohol peab olema maksumärgistatud, välja arvatud kui sellele alkoholile kohaldatakse aktsiisivabastust või ajutist aktsiisivabastust.

Alkoholi ei maksumärgistata, kui alkohol:

  • on saadetud ühendusevälisest riigist füüsilisele isikule kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil või on soetatud kaugmüügi teel liikmesriigist kasutamiseks mitteärilisel eesmärgil;
  • toimetatakse sellise laeva või õhusõiduki pardale, mis sõidab ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit;
  • võõrandatakse lennujaama territooriumil tollikontrollitsoonis asuvas müügikohas;
  • esitatakse alkoholiregistrisse registrikande tegemiseks või
  • on ravim ravimiseaduse mõistes.

Alkoholi maksumärgistatakse ainult juhul, kui sellelt tekib aktsiisi maksmise kohustus Eestis ja maksumärk loetakse rikkumise objektiks, kui see on kinnitatud tootele, mis ei kuulu maksumärgistamisele. Seega, aktsiisilaost maksumärgistatud toodet ei ole lubatud eksportida, toimetada teise liikmesriiki ega võõrandada aktsiisivabalt, näiteks aktsiisivabastuse loa alusel diplomaatidele.

Eestis saab alkoholi maksumärgistada aktsiisilaos ja tollilaos. Maksumärgistamine on lubatud ka registreeritud kaubasaaja tegevuskohas ja isiku, kes võtab vastu teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse ärilisel eesmärgil toimetatud alkoholi, tegevuskohas tingimusel, et maksumärgid on isiku valduses hiljemalt alkoholi tegevuskohta vastuvõtmise päeval ning maksumärgid kinnitatakse alkoholile viivitamata. 

Samuti saab alkoholi maksumärgistada teises liikmesriigis ja ühendusevälises riigis. Maksumärgistatud alkoholi võib importida ja teisest liikmesriigist vastu võtta üksnes maksumärkide tellija.

Maksumärke saab Maksu- ja Tolliametist tellida aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja, alkoholi importija ning teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja Eestisse toimetatud alkoholi vastuvõtja. Maksumärkide tellija peab vastama alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse § 49² lõikes 1 sätestatud tingimustele:

  1. isikul on kehtiv aktsiisilao tegevusluba või registreeritud kaubasaaja tegevusluba, importijal on alkoholi impordi alane märge majandustegevuse registris või isikul on alkoholi jaemüügi, hulgimüügi või toitlustamise alane märge majandustegevuse registris ning kirjalikult on teavitatud Maksu- ja Tolliametit tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtmisest enne selle kauba lähetamist teisest liikmesriigist;
  2. isikul ei ole maksuvõlga, sealhulgas ajatatud maksuvõlga;
  3. isik on hüvitanud Maksu- ja Tolliametile maksumärkide trükkimise kulud, mis on tekkinud seoses kasutatud maksumärkide tagastamisega (maksumärgistamise käigus rikutud maksumärgid, maksuhalduri järelevalve all müügipakendilt eemaldatud maksumärgid, tootele kinnitatult tagastatud maksumärgid), v.a kui tagastatakse defektseid maksumärke;
  4. isikul on Maksu- ja Tolliameti aktsepteeritud tagatis.

Maksumärke väljastatakse Tallinnas, aadressil Lõõtsa 8a.

Maksumärk peab olema kinnitatud alkoholile 90 kalendripäeva jooksul alates maksumärkide Maksu- ja Tolliametist kättesaamise päevast arvates. Maksumärgi alkoholile kinnitamisel peab nende tellija teatama Maksu- ja Tolliametile andmed alkoholi liigi, etanoolisisalduse ja koguse kohta. Maksu- ja Tolliamet kontrollib müügiloleva alkoholi vastavust teavitatud andmetele.

Tähtaja ületamisel peab maksumärkide tellija maksma maksumärkidelt aktsiisi summas, mis vastab muult alkoholilt, mille etanoolisisaldus on 40 protsenti ja mille müügipakendi maht on 1 liiter, arvutatud aktsiisisummale.

Maksumärkide alkoholile kinnitamise tähtaega võib maksumärkide saaja põhjendatud kirjaliku taotluse alusel pikendada veel 90 kalendripäeva.

Maksumärgistatud alkoholi maksustamine aktsiisiga toimub tavakorra järgi.

Maksumärkide tellijal on keelatud alkoholile kinnitamata maksumärke võõrandada teisele isikule.

Alkoholi maksumärkidega seotud tegevuste hõlbustamiseks on Maksu- ja Tolliametis kasutusel elektroonne maksumärkide haldamise andmebaas MAIS. Selle infosüsteemi vahendusel saab maksumärkide tellija esitada elektroonseid taotlusi maksumärkide väljastamiseks, näha reaalajas maksumärgi menetlemisprotsessi, teavitada toimingutest maksumärkidega, näha elektroonset aruandlust oma kasutuses olevate maksumärkide kohta ja palju muud.

19.08.2021