Sa oled siin

Esteraldehüüdfraktsiooni aktsiisialased regulatsioonid (muudetud november 2014)

1. Üldist ja määratlus


Esteraldehüüdfraktsioon (edaspidi EAF) on piirituse rektifitseerimise kõrvalprodukt.

EAF, olenemata selle alkoholisisaldusest, klassifitseeritakse importimisel HS alamrubriiki 220720.

EAF ei ole alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) mõistes denatureeritud alkohol.

ATKEAS § 14 kohaselt on EAF alkohol, mis sisaldab ühe liitri 100-protsendilise etanooli kohta kõiki järgmisi aineid vähemalt allpool nimetatud kogustes:

1) atseetaldehüüde 500 mg
2) etüülatsetaati 500 mg
3) metanooli 1,5 mahuprotsenti
4) puskariõli 20 mg

Kui EAFi koostis vastab ATKEASes sätestatule, on ta aktsiisivaba (aktsiisivabastus on sätestatud ATKEAS § 27 lg 1 p-s 8). Kui EAF ei vasta ATKEASes sätestatule, maksustatakse seda kui alkoholi aktsiisiga, võttes aluseks ATKEAS § 46 lg-ga 6 kehtestatud muu alkoholi aktsiisimäära.

EAFile ei kohaldu alkoholiseaduses sätestatud alkoholi käitlemise erinõuded.
 

2. Esteraldehüüdfraktsiooni import


Vastavalt ATKEAS § 50 lg-le 1 tuleb EAF selle toimetamisel väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse paigutada tollilattu, ajutise ladustamise kohta, vabatsooni või aktsiisilattu.

Isik, kes ei ole aktsiisilaopidaja, saab  importida EAFi akrediteeritud labori poolt tema nimele väljastatud analüüsiakti alusel.

Analüüsiaktile märgitakse laboris tehtud analüüsi kood, mille abil on võimalik kindlaks teha analüüsitulemused, denatureerivate ainete sisaldus 100 liitri absoluutalkoholi kohta ja kinnitus EAFi vastavuse kohta ATKEAS §-le 14.

Analüüsiakt registreeritakse ja laetakse üles SADHES lisadokumentide moodulis LIDO. Analüüsiakti saab registreerida nii labor kui ka isik, kellele akt on väljastatud. Analüüsiaktile omistab LIDO süsteem unikaalse numbri.

EAFi importimisel märgitakse andmed Impulssi järgmiselt:

·         Lahtrisse Lisadokumendi liik (12 03 002 000)  – ETT sertifikaat 3015 „Akrediteeritud labori poolt väljastatud analüüsiakt ATKEAS § 13 lg 1 või lg 2 nõuete kohaselt täielikult denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni (EAFi) puhul vastavalt ATKEAS § 50 lg-s 2 sätestatule”;

·         Lahtrisse Viitenumber (12 03 001 000) – LIDO poolt analüüsiaktile omistatud number.

Aktsiisilaopidajal ei ole kohustust EAF-i importimisel esitada tõendit. Aktsiisilaopidaja poolt imporditavale EAFile, mida toimetatakse aktsiisilattu, kohaldatakse ajutist aktsiisivabastust.

Kui tollideklaratsioonil on saajaks aktsiisilaopidaja, kelle aktsiisilattu EAF toimetatakse, siis kauba veol kuni sihtkohta jõudmiseni asendab saatelehte IM4 tollideklaratsioon või selle väljatrükk infosüsteemist Impulss.

Kui tollideklaratsioonil on saajaks aktsiisilaopidajast, kelle aktsiisilattu EAF toimetatakse, erinev isik, toimetatakse kaup aktsiisilattu aktsiisilaopidaja poolt SADHES süsteemis koostatud saatedokumendi A väljatrükiga.

 

3. Esteraldehüüdfraktsiooni soetamine aktsiisilaopidajalt


Aktsiisilaost soetajal ei ole ATKEASest tulenevaid piiranguid ja nõudeid.

EAFi saatedokumendiks veol aktsiisilaost sihtkohta on aktsiisilaopidaja poolt SADHES süsteemis koostatud saatedokumendi T väljatrükk.

Aktsiisilaopidajal on tulenevalt ATKEAS § 36 lg 1 punktist 181 kohustus esitada maksuhaldurile SADHES lisadokumentide mooduli LIDO kaudu akrediteeritud labori analüüsiakt EAF nõuetele vastavuse kohta EAF lähetamisel aktsiisilaost.

Aktsiisilaopidaja peab arvestust EAFi kohta tavakorras ja märgib andmeid EAF i liikumiste kohta alkoholi liikumise ja laoseisu aruande veergu 18.


4. Esteraldehüüdfraktsiooni ühendusesisene liikumine


Ühenduse regulatsioonid ei sätesta EAFile üldist aktsiisivabastust, seega EAFi maksustamine oleneb konkreetse liikmesriigi siseriiklikust aktsiisiregulatsioonist. Selle tõttu käsitletakse EAFi lähetamisel teise liikmesriiki alkoholina ja lähetamisel kohaldatakse sellele kõik nõukogu direktiivis 2008/118/EÜ aktsiisikauba liikumise kohta sätestatud nõuded.

EAFi lähetamisel teise liikmesriiki tuleb lähtuda alljärgnevast.

 • EAFi saab ajutises aktsiisivabastuses lähetada teise liikmesriiki juhul, kui see liigub Eesti aktsiisilaost teise liikmesriigi aktsiisilattu või registreeritud kaubasaaja tegevuskohta.
  Selline vedu toimub elektroonilise saatelehe eSL alusel.
 • Isik, kes ei ole aktsiisilaopidaja, saab lähetada EAFi teise liikmesriiki, kui see on Eestis tarbimisse lubatud (soetatud aktsiisilaost või imporditud).
  Sellisel lähetamisel peab isik täitma kõik ATKEAS §-s 443 sätestatud teise liikmesriiki lähetatava tarbimisse lubatud aktsiisikauba lähetajale esitatavad nõuded, sh teavitama lähetamise kavatsusest SADHES kaudu enne lähetamist jne. Täpsem info toimingutest ja saatedokumendist on leitav veebilehelt „Tarbimisse lubatud alkoholi liikmesriikidevaheline liikumine ärilisel eesmärgil".
  EAFi vedu teise liikmesriiki toimub SADHES süsteemis koostatud lihtsustatud saatedokumendi SAAD väljatrükiga.

EAFi vastuvõtmisel teisest liikmesriigist tuleb lähtuda alljärgnevast:

 • EAFi saab ajutises aktsiisivabastuses vastu võtta teisest liikmesriigist aktsiisilaopidaja või registreeritud kaubasaaja.
  Selline vedu toimub elektroonilise saatelehe eSL alusel.
 • EAFi vastuvõtmisel teisest liikmesriigist (kui vedu ei toimu ajutises aktsiisivabastuses) on asjaosaline isik kohustatud täitma ATKEAS §-s 444 sätestatud tarbimisse lubatud aktsiisikauba vastuvõtja kohustusi, sh teavitama kauba vastuvõtmise kavatsusest SADHES kaudu. Täpsem info toimingutest on leitav veebilehelt „Tarbimisse lubatud alkoholi liikmesriikidevaheline liikumine ärilisel eesmärgil".
 • ATKEAS § 50 lg 31 ja 32 tulenevalt esitab aktsiisilaopidajast erinev isik viivitamatult pärast EAFi vastuvõtmist maksuhaldurile akrediteeritud labori analüüsiakti, mis kinnitab EAFi ainete vastavust ATKEAS § 14 nõuetele, SADHES lisadokumentide mooduli kaudu.

Juhime tähelepanu, et on sagedased juhused, kui teisest liikmesriigist Eestisse toimetatud EAF ei vasta ainete sisalduse poolest ATKEAS §-s 14 sätestatule. Selline nõuetele mittevastav EAF kuulub aktsiisiga maksustamisele.

Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib ka teises liikmesriigis nõuetekohaselt akrediteeritud (liikmesriigi pädeva asutuse poolt sõltumata laborina tegutsemiseks ja vastavate analüüside teostamiseks akrediteeritud) labori analüüsiakte.

Informatsiooni teiste liikmesriikide akrediteerimisasutustest leiab Euroopa akrediteerimiskoostöö organisatsiooni kodulehelt (kursoriga valida liikmesriik).

Liikmesriigi vastava asutuse kodulehel leiab üldjuhul informatsiooni ka selle poolt akrediteeritud laboritest ja nende akrediteeringu ulatusest.
 

13.07.2021