Sa oled siin

Erisused väikese tootmismahuga alkoholi tootjale (muudetud detsembris 2019)

Käesolevas infomaterjalis on selgitatud aktsiisiregulatsioonide erisused, mis laienevad väikese tootmismahuga alkoholitootjatele. Infomaterjal on õigusakte selgitava iseloomuga ja see ei asenda õigusaktides sätestatut.
 

1. Üldist


Vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses (edaspidi ATKEAS) sätestatule on alkoholi tootmine lubatud ainult aktsiisilaopidajale aktsiisilaos.

Aktsiisilaopidajale annab õiguse tegutseda aktsiisilaos tegevusluba, mis antakse maksuhalduri otsusega. Tegevusluba antakse juhul, kui on täidetud kõik ATKEAS §-des 34, 36, 39 ja 40 sätestatud nõuded (kõik nõutavad dokumendid on esitatud, aktsiisilao tegevuskoht vastab nõuetele, aktsiisilaos peetav aktsiisikauba mõõtmine ja arvestus on aktsepteeritav, määratud tagatis on esitatud jne).

ATKEAS-ega on sätestatud ka teatud nõuete erisused piiratud koguses alkohoolseid jooke tootvale aktsiisilaopidajale (edaspidi väiketootja).

Need erisused kohalduvad ainult väiketootjale, kes toodab aktsiiskaupadest vaid õlut, kääritatud jooki ja veini.

ATKEAS sätestab erisusi kahele väiketootjale: § 31 lg 15 aktsiisilaopidajale (vt lisaks punkt 2) ja § 35 aktsiisilaopidajale (vt lisaks punkt 3). Alljärgnevalt loetletud erisused laienevad mõlemale:

 1. Alkoholi tootev aktsiisilaopidaja peab tootmisprotsessi käigus tegema tooraine, pooltoote ja valmistoodangu koguste, samuti etanoolisisalduse mõõtmisi ning mõõtetulemuste jälgitavus peab olema tõendatud mõõteseaduse alusel. Väiketootja aktsiisilaole mõõtetulemuste jälgitavuse nõue ei laiene, mis tähendab, et väiketootja ei pea ise olema pädev mõõtja ega kasutama mõõtmiseks akrediteeritud mõõtja teenuseid.
   

  Muud §-des 33, 331 ja 332 aktsiisikauba mõõtmise nõuded, sh mõõtmiste teostamise ja dokumenteerimise nõue, mõõtemahutite kalibreerimise ning taatlemise nõue jne, laienevad ka väiketootjale.

 2. Aktsiisilaopidajal on kohustus esitada tagatist ajutises aktsiisivabastuses aktsiisilaos toodetavalt, ladustatavalt ja aktsiisilaost lähetatavalt alkoholilt aktsiisi maksmise tagamiseks. Väiketootja ei pea üldjuhul tagatist esitama. Maksuhaldur võib erandkorras nõuda tagatist § 31 lg 15 väiketootjalt, kui tal on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata.

ATKEAS-e § 46 lg 1 sätestab ka maksu erisuse väikeõlletootjale, kes:

 1. tootis eelmisel aastal õlut kuni 6000 hektoliitrit (alates 01.01.2020 kuni 15 000 hektoliitrit);
 2. on teistest õlletootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu;
 3. kasutab teistest õlletootjatest füüsiliselt eraldi asetsevaid ruume ning ei tegutse litsentsi alusel.

Sellise väikeõlletootja jooksva aasta algusest toodetud kuni 6000 hektoliitri (alates 01.01.2020 kuni 15 000 hektoliitri) õlle aktsiisimäär on 50% tavaaktsiisimäärast.

Väikeõlletootjaks § 46 lg 1 mõistes ei loeta õlletootjat, mis kuulub äriühingule, millele kuulub teine õlletootja või millel on otsene või kaudne osalus äriühingus, millele kuulub teine õlletootja. Samuti ei loeta väikeõlletootjaks õlletootjat, mis kuulub äriühingule, milles on otsene või kaudne osalus äriühingul, millele kuulub teine õlletootja. Kui sellisel viisil seotud õlletootjate aastatoodang kokku ei ületa 6000 hektoliitrit (alates 01.01.2020 15 000 hektoliitrit), käsitatakse neid õlletootjaid väikeõlletootjana.

Soodusmäära kohaldamiseks peab väikeõlletootja või tema toodangut tarbimisse lubav isik esitama Maksu- ja Tolliametile andmed toodangu mahu kohta ja sätestatud tingimustele vastavuse kohta enne soodusmäära kohaldamist.
 

2. ATKEAS § 31 lg 15 nõuetele vastav aktsiisilaopidaja


ATKEAS § 31 lg 15 väiketootja peab vastama järgmistele nõuetele :

 1. aktsiisilaopidaja toodab vaid õlut, veini ja kääritatud jooke;
 2. õlle toodang kalendriaastas on kuni 40 000 liitrit ning veini ja kääritatud joogi toodang on kalendriaastas kokku kuni 15 000 liitrit;
 3. aktsiisilaopidaja on teistest alkoholitootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatu.

Aktsiisilaopidaja loetakse § 31 lg 15 tähenduses teistest alkoholitootjatest õiguslikult ja majanduslikult sõltumatuks muu hulgas juhul, kui see ei kuulu äriühingule, millele kuulub teine alkoholitootja või millel on otsene või kaudne osalus äriühingus, millele kuulub teine alkoholitootja. Samuti siis, kui aktsiisilaopidaja ei kuulu äriühingule, milles on otsene või kaudne osalus äriühingul, millele kuulub teine alkoholitootja.

§ 31 lg 15 väiketootjale ei ole ette nähtud muid erisusi, kui infomaterjali punktis 1 loetletu (ei pea olema pädev mõõtja ja üldjuhul ei nõuta tagatist). Muus osas on selline väiketootja tavaline alkoholi tootev aktsiisilaopidaja, kellele kohalduvad kõik ATKEAS-es sätestatud nõuded.


3. ATKEAS § 35 nõuetele vastav aktsiisilaopidaja


ATKEAS § 35 aktsiisilaopidajana saab toimida isik, kes tegutseb väljaspool linna, alevit või alevikku majutus- ja toitlustusteenust osutava ettevõtjana turismiseaduse mõistes.

§ 35 väiketootja aktsiisilao tegevus peab vastama järgmistele tingimustele:

 1. aktsiisikaupadest toodetakse ainult õlut, veini ja kääritatud jooke;
 2. õlut, veini ja kääritatud jooke toodetakse kalendriaasta jooksul kokku kuni 4000 liitrit;
 3. tootmine toimub majutus- ja toitlustusteenust osutava isiku ettevõtluseks kasutatavates ruumides, mis on selleks maksuhalduri poolt aktsepteeritud;
 4. toodetud õlut, veini ja kääritatud jooki müüakse ainult majutus- ja toitlustusteenust osutava ettevõtja tegevuskohas (kuid mitte aktsiisilaos!) kohapeal tarbimiseks;
 5. aktsiisilaopidaja ei võta aktsiisilattu vastu alkoholi.

Lisaks infomaterjali punktis 1 loetletud üldistele lihtsustustele (ei pea olema pädev mõõtja ja ei nõuta tagatist) on § 35 väiketootjale kehtestatud täiendavad lihtsustused:

 1. ettevõtja ei pea olema kantud äriregistrisse ja registreeritud käibemaksukohustuslasena;
 2. tegevuskohale ei laiene § 34 lg 1 p-de 1 ja 3 nõuded ja laieneb ainult nõue, et aktsiisilaona kasutatavad ruumid peavad olema eraldatud teiste isikute ja muudest mitteärilisel eesmärgil kasutatavatest ruumidest;
 3. aktsiisilaopidaja ei pea koostama saatelehte alkoholi väljastamisel aktsiisilaost majutus- ja toitlustusteenuse osutamise tegevuskohta.

Aktsiisikauba jaemüük on keelatud aktsiisilaos, seega tootmise ja müügikoht peavad olema eraldatud ka § 35 väiketootjal.

Aktsiisilao loa taotlemisel esitab § 35 väiketootja maksuhaldurile vähem informatsiooni (peab täitma ainult § 39 lg 1 p-de 1, 2 ja 5 nõudeid) ja nõutavad on järgnevad dokumendid ja andmed:

 1. kirjalik taotlus, mis sisaldab aktsiisilao tegevuskoha asutamise põhjendust, tegevuskoha asukoha aadressi ning taotleja kontaktandmeid ja pangarekvisiite;
 2. äriplaan, mis sisaldab järgmisi andmeid:
 • toodetava ja ladustatava aktsiisikauba kirjeldus;
 • ajutises aktsiisivabastuses ladustatava aktsiisikauba keskmine kogus aktsiisilaos ühe kalendrikuu jooksul vastavalt aktsiisikauba liikidele ja aktsiisimääradele;
 • aktsiisikauba planeeritav aastakäive;
 • aktsiisikauba tootmisvõimsus ja maksimaalne võimalik aktsiisikauba ladustamismaht aktsiisilaos;
 • tekkida võiva maksukohustuse suuruse arvutus (arvutatakse ajutises aktsiisivabastuses oleva aktsiisikauba keskmiselt koguselt ja aktsiisilaost kalendrikuu jooksul müüki suunatud aktsiisiga maksustatud aktsiisikauba koguselt summeerituna);

   3. ruumide kasutamise kirjeldus, kus on märgitud ka tooraine, pooltoote ja valmistoodangu ladustamise kohad.

Aktsiisilao loa taotlemisel esitatud andmete muutmisel on aktsiisilaopidaja kohustatud esitama maksuhaldurile andmete muutmist tõendavad dokumendid enne muudatuse tegemist ja rakendama need muudatused pärast maksuhalduri poolt aktsepteerimist. Muudatustest, mille toimumist ei olnud võimalik ette näha, peab teatama maksuhaldurile hiljemalt järgmisel tööpäeval ja esitama seda tõendavad dokumendid.

§-s 35 väiketootjale on kehtestatud lihtsustused ka ATKEASe §-ga 36 sätestatud aktsiisilaopidaja üldistele kohustustele ja talle laienevad ainult § 36 lg 1 punktide 1, 3, 4, 7, 8, 12 ja 13 nõuded.

Muid lihtsustusi kui eelnevalt mainitud §-de 34, 35, 36, 39 ja 40 erisused, § 35 väiketootjale ettenähtud ei ole ja muus osas laienevad talle kõik tava aktsiisilaopidajale kohalduvad ATKEAS sätted.

§ 35 väiketootjale on kehtestatud erisused ka alkoholiseadusega:

 1. väiketootja poolt toodetud alkohol on piiratud käitlemiseks lubatud alkohol, mis ei pea olema kantud alkoholiregistrisse;
 2. selle alkoholi hulgimüük on keelatud;
 3. sellist alkoholi saab jaemüügi korras müüa ainult väiketootja ise oma majutus- ja toitlustustegevuskohas.
   
19.12.2019