Sa oled siin

Denatureeritud alkoholi aktsiisiga maksustamine (seisuga juuli 2021)

1. Üldist


Vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse (ATKEAS) §-le 13 hõlmab denatureeritud alkoholi (edaspidi denatureeritud alkohol) mõiste:

 • täielikult denatureeritud alkoholi (edaspidi TDA);
 • osaliselt denatureeritud alkoholi (edaspidi ODA).

Denatureeritud alkohol, mis ei täida ATKEASes kehtestatud maksuvabastuse saamise tingimusi, maksustatakse aktsiisiga, võttes aluseks ATKEAS § 46 lõikega 6 kehtestatud muu alkoholi aktsiisimäära.

Denatureeritud alkoholile ei kohaldu alkoholiseaduses sätestatud alkoholi käitlemise erinõuded.

Denatureeritud alkohol, olenemata selle alkoholisisaldusest, klassifitseeritakse importimisel TARIC koodiga 2207 20 ja see jaguneb:

 • Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodetest toodetud kaubad:
  • 2207 20 00 11 – etüülalkohol, mis on saadud põllumajandustoodetest (vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas esitatud loetelule), välja arvatud toodetes, mille veesisaldus on rohkem kui 0,3 massiprotsenti, mõõdetuna vastavalt standardile EN 15376;
  • 2207 20 00 19 – muud;
  • 2207 20 00 90 – muud.

Vastavalt HS selgitavatele märkustele klassifitseeritakse alamrubriiki 2207 20 alkoholi, mis „on segatud ainetega, mis muudavad nad joogikõlbmatuks, kuid ei takista tööstuslikku kasutamist. Denatureerimiseks kasutatavad ained on erinevates maades erinevad vastavalt rahvuslikule seadusandlusele. Nende hulka kuuluvad puupiiritus (metüülalkohol), metanool, atsetoon, püridiin, aromaatsed süsivesinikud (benseen) jne“.

Hinnangu, kas alkohol, mis on denatureeritud ATKEAS §-is 13 sätestatust erinevalt, kuulub alamrubriiki 2207 20 ehk kas tegu on joogikõlbmatu alkoholiga annab akrediteeritud labor.

Kuigi alkohol võib klassifitseerimisreeglite kohaselt kuuluda alamrubriiki 2207 20, saab selline alkohol aktsiisivabastust ainult juhul, kui ta vastab ATKEASes sätestatud määratlustele ning täidab muid aktsiisivabastuse kohaldamise tingimusi.

 

2. Määratlused


2.1 Täielikult denatureeritud alkohol (TDA)


Vastavalt ATKEAS § 13 lõikele 1 loetakse alkohol täielikult denatureerituks, kui see on denatureeritud vastavalt komisjoni määrusele (EÜ) nr 3199/93 aktsiisivabastuse eesmärgil alkoholi täieliku denatureerimise menetluste vastastikuse tunnustamise kohta.

TDA on vabastatud aktsiisist kõikides liikmesriikides.

TDA-le kohaldatav aktsiisivabastus tuleneb Nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ artikli 27 lõikest 1a. Nimetatud artikli kohaselt vabastavad liikmesriigid mis tahes liikmesriigi nõuetele vastavalt täielikult denatureeritud alkoholi aktsiisist, kui denatureerimise nõuded on eelnevalt nõuetekohaselt komisjonile teatatud ja viimase poolt heaks kiidetud ning kui denatureeritud alkoholi liikumisele kaubanduses kohaldatakse direktiivi 92/12/EMÜ (alates 01.04.2010 uus direktiiv 2008/118/EÜ) sätteid.

Ühtset denatureerimise meetodit aktsepteerivad Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Luksemburg, Läti, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik ja Ungari ning see on (hektoliitri absoluutalkoholi kohta):

 • 1 liiter isopropüülalkoholi (IPA),
 • 1 liiter metüületüülketooni (MEK),
 • 1 gramm denatooniumbensoaati.

Ülejäänud liikmesriikides on kasutusel kõrgema kontsentratsiooniga valem.

Mõni liikmesriik ei loobunud enda kõikidest denatureerimise meetoditest vaid lisaks ühtsele meetodile säilitas ka mõne vana meetodi kas ajutiselt (Soome kuni 31.12.2018) või alaliselt (Tšehhi Vabariik ja Kreeka).

Teavitatud ja heakskiidetud denatureerimismeetodid on kehtestatud Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 2017/1112, millega muudeti määrust nr 3199/93.

Lisaks alates 01.07.2018 kehtestatakse ATKEAS § 13 lõikega 11 Eesti siseriiklikud täieliku denatureerimise valemid. Selliselt denatureeritud alkoholi käsitatakse täielikult denatureerituks ja aktsiisivabaks ainult Eestis ning selle veol teise liikmesriiki peab järgima tavalisele alkoholile kehtestatud reegleid.

Eesti siseriiklike täielikult denatureerivate ainete loetelu ja nende ainete minimaalne lisatav kogus hektoliitri absoluutalkoholi kohta on loetletud rahandusministri 22.03.2010 määruse nr 21 §-s 11 ja see on järgmine:

1) etüülatsetaati 10 liitrit või
2) metüületüülketooni 2 liitrit ja metüülisobutüülketooni 3 liitrit või
3) atsetooni 2 liitrit ja metüülisobutüülketooni 3 liitrit või
4) atsetooni 3 liitrit ja denatooniumbensoaati 2 grammi.
 

2.2 Osaliselt denatureeritud alkohol (ODA)


ATKEAS § 13 lõike 3 kohaselt loetakse alkohol osaliselt denatureerituks, kui see on denatureeritud TDAst erinevalt ning denatureeriv aine ja selle sisaldus vastavad rahandusministri 22.03.2010 määrusega nr 21 kehtestatud nõuetele.

Vastavalt määrusele peab ODA sisaldama ühte all-loetletud ainetest vähemalt nimetatud koguses:

Osaliselt denatureeriv aine Osaliselt denatureeriva aine kogus absoluutalkoholi hektoliitris
1. Isopropanool 10 liitrit
2. Dietüülftalaat 1 kilogramm
3. Bensiin 2 liitrit
4. Etüülatsetaat 3 liitrit
5. Metüületüülketoon 2 liitrit
6. Tolueen 3 liitrit
7. Isobutüülalkohol 3 liitrit
8. Metüülisobutüülketoon 2 liitrit
9. Ksüleen 5 liitrit
10. Tärpentin 0,7 liitrit

Eestis on ODA vabastatud aktsiisist tingimusel, et seda kasutatakse nõuetekohaselt toidust erineva toote tootmiseks.
 

3. Alkoholi denatureerimine (TDA ja ODA)


Denatureerimine on alkoholile ainete lisamine, mis muudavad selle joogiks kõlbmatuks, kuid ei takista tööstuslikku kasutamist.

Alkoholi saab denatureerida aktsiisilaos, tollilaos ja vabatsoonis.

Denatureerimine aktsiisilaos on lubatud juhul, kui selline tegevus on kooskõlastatud maksuhalduriga (näiteks kirjeldatud maksuhalduri poolt aktsepteeritud aktsiisilao töökorralduses) ja toimingu teostamisel juhindutakse töökorralduses kirjeldatust.

Denatureerimine tollilaos ja vabatsoonis on lubatud vaid juhul, kui selline tegevus mahub nende tavaliste käitlemistoimingute alla, mis on märgitud tollilao loale või vabatsooni operaatori töökorralduses. Denatureerimise toimingu teostamiseks loa taotlemine toimub vastavalt tollilao või vabatsooni operaatori töökorraldusele.
 

4. Denatureeritud alkoholi import


4.1 Täielikult denatureeritud alkoholi (TDA) import


Vastavalt ATKEAS § 50 lõikele 1 tuleb denatureeritud alkoholi (nii TDA kui ODA) selle toimetamisel väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse paigutada tollilattu, ajutise ladustamise kohta, vabatsooni või aktsiisilattu.

Isik, kes ei ole aktsiisilaopidaja, saab importida TDA-d akrediteeritud labori poolt tema nimele väljastatud analüüsiakti alusel.

Analüüsiaktile märgib labor analüüsi koodi, mille abil on võimalik kindlaks teha analüüsitulemused, denatureerivate ainete sisaldus 100 liitri absoluutalkoholi kohta ja viide ATKEAS § 13 vastavale punktile.

Analüüsiakt registreeritakse ja laetakse üles SADHES lisadokumentide moodulis LIDO. Analüüsiakti saab registreerida nii labor, kui ka isik, kellele akt on väljastatud. Analüüsiaktile omistab LIDO süsteem unikaalse numbri.

TDA importimisel märgitakse andmed Impulssi järgmiselt:

 • Lahtrisse Lisadokumendi liik (12 03 002 000)  – ETT sertifikaat 3015 „Akrediteeritud labori poolt väljastatud analüüsiakt ATKEAS § 13 lõike 1 nõuete kohaselt täielikult denatureeritud alkoholi või esteraldehüüdfraktsiooni (EAF) puhul vastavalt ATKEAS § 50 lõikes 2 sätestatule";
 • Lahtrisse Viitenumber (12 03 001 000) – LIDO poolt analüüsiaktile omistatud number.

Aktsiisilaopidajal ei ole kohustust TDA importimisel esitada tõendit. Aktsiisilaopidaja poolt imporditavale TDA-le, mida toimetatakse aktsiisilattu, kohaldatakse ajutist aktsiisivabastust.

Kauba veol kuni sihtkohta jõudmiseni on TDA saatedokumendiks IM4 tollideklaratsioon või selle väljatrükk infosüsteemist Impulss.

 

4.2 Osaliselt denatureeritud alkoholi (ODA) import

 

Analoogselt TDA-le tuleb ODA selle toimetamisel väljastpoolt EÜ territooriumi Eestisse paigutada tollilattu, ajutise ladustamise kohta, vabatsooni või aktsiisilattu.

Isik, kes ei ole aktsiisilaopidaja, saab importida ODA-d juhul, kui denatureerivate ainete sisalduse vastavus nõuetele on tõendatud akrediteeritud labori poolt tema nimele väljastatud analüüsiaktiga.

Analüüsiakt registreeritakse ja laetakse üles SADHES lisadokumentide moodulis LIDO. Analüüsiakti saab registreerida nii labor, kui ka isik, kellele akt on väljastatud. Analüüsiaktile omistab LIDO süsteem unikaalse numbri.

Aktsiisivabalt saab ODA-d importida alkoholi aktsiisivabastuse loa omanik. Loa taotlemine ja väljastamine toimub vastavalt kehtestatud alkoholi aktsiisivabastuse loa taotlemise ja väljastamise üldkorrale (ATKEAS paragrahvid 52 ja 53). Luba võib taotleda isik, kes kasutab ODA-d toidust erineva toote valmistamiseks. Taotlemisel esitatavad dokumendid peavad sisaldama informatsiooni ka aine kohta, millega alkohol on osaliselt denatureeritud ja selgitama ODA kasutamise eesmärki.

Aktsiisivaba alkoholi importijal on kohustus märkida impordil aktsiisivabastuse loa number tollideklaratsiooni töötlemise süsteemi Impulss ning jälgida, et elektroonses süsteemis MIKO loale kantud andmed vastaksid tegelikult imporditud aktsiisivaba ODA kogusele. Kui loa omanik avastab, et loale kantud andmed ei vasta tegelikkusele, peab ta koheselt teavitama
sellest aktsiisikeskust.


ODA importimisel märgitakse andmed Impulssi järgmiselt:

·        Lahtrisse Lisadokumendi liik (12 03 002 000– ETTs sertifikaat 3002 „Alkoholi aktsiisivabastuse luba ATKEAS § 27 lg 1 punktides 9–18 toodud juhtudel”;

·         Lahtrisse Viitenumber (12 03 001 000) – loa number;

·         Lahtrisse Lisadokumendi liik (12 03 002 000)– ETT sertifikaat 1016 „Akrediteeritud labori poolt väljastatud analüüsiakt vastavalt ATKEAS § 50 lg 2 sätestatule ATKEAS § 13 lg 3 nõuete kohaselt osaliselt denatureeritud alkoholi puhul“;

·         Lahtrisse Viitenumber (12 03 001 000) – LIDO poolt analüüsiaktile omistatud number.

Aktsiisilaopidaja poolt imporditavale ODA-le, mida toimetatakse aktsiisilattu, kohaldatakse ajutist aktsiisivabastust.

Kui tollideklaratsioonil on saajaks aktsiisilaopidaja, kelle aktsiisilattu ODA toimetatakse, siis kauba veol kuni sihtkohta jõudmiseni on saatedokumendiks IM4 tollideklaratsioon või selle väljatrükk infosüsteemist Impulss.

Kui tollideklaratsioonil on saajaks aktsiisilaopidajast, kelle aktsiisilattu ODA toimetatakse, erinev isik, siis toimetatakse kaup aktsiisilattu aktsiisilaopidaja poolt SADHES süsteemis koostatud saatedokumendi A väljatrükiga.

 

5. Denatureeritud alkoholi soetamine aktsiisilaopidajalt


5.1 Täielikult denatureeritud alkoholi (TDA) soetamine aktsiisilaost


Täielikult denatureeritud alkoholi soetamisel ei ole soetajale ATKEASest tulenevaid piiranguid. Kuna aktsiisilaopidajal on kohustus pidada aktsiisilaost lähetatud TDA ja selles sisaldunud etanooli koguselist arvestust alkoholi denatureerimisliigi ja saajate lõikes, saab MTA vajadusel informatsiooni TDA kasutajate kohta aktsiisilaopidajalt.

Aktsiisilaopidajal on tulenevalt ATKEAS § 36 lg 1 punktist 181 kohustus esitada maksuhaldurile SADHES lisadokumentide mooduli LIDO kaudu akrediteeritud labori analüüsiakt denatureerivate ainete nõuetele vastavuse kohta denatureeritud alkoholi lähetamisel aktsiisilaost.

Denatureeritud alkoholi lähetamisel aktsiisilaost Eesti tarbijale on selle saatedokumendiks aktsiisilaopidaja poolt SADHES süsteemis koostatud saatedokumendi T väljatrükk.
 

5.2 Osaliselt denatureeritud alkoholi (ODA) soetamine aktsiisilaost


ODA-d saab soetada aktsiisilaopidajalt alkoholi aktsiisivabastuse loa omanik.

ODA soetamisel aktsiisilaost on ODA soetaja kohustatud tulenevalt ATKEAS § 55 lg 1 punktist 6 teavitama aktsiisilaopidajale aktsiisivabastuse loa numbri ning jälgima, et loale kantud andmed (elektroonses süsteemis MIKO) soetatud alkoholi kohta oleks õiged.

Aktsiisilaopidajal on vastavalt ATKEAS § 36 lg 1 punktile 16 kohustus jälgida, et aktsiisikauba võõrandamisel aktsiisivabastuse loa omanikule võõrandatava aktsiisivaba aktsiisikauba kogus ei ületaks loa andmetel soetamata aktsiisikauba kogust ning kohustus märkida viivitamata aktsiisivabastuse loale andmed võõrandatud aktsiisivaba alkoholi kohta. Analoogselt TDA-le võib aktsiisilaopidaja lähetada ODA-d tarbimisse ainult juhul, kui SADHES lisadokumentide mooduli LIDO kaudu esitatud akrediteeritud labori analüüsiakt kinnitab denatureeriva aine vastavust nõuetele.

ODA lähetamisel aktsiisilaost liigub kaup aktsiisilaost ostjale ajutises aktsiisivabastuses ja selle saatedokumendiks on nõuetekohaselt täidetud saatedokument A.
 

6. Denatureeritud alkoholi ühendusesisene liikumine


6.1 Täielikult denatureeritud alkoholi (TDA) ühendusesisene liikumine

Antud peatüki selgitus kohaldub ainult Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2017/1112 kohaselt täielikult denatureeritud alkoholile. Eesti siseriikliku valemi kohaselt täielikult denatureeritud alkoholi veol teise liikmesriiki peab järgima tavalisele alkoholile kehtestatud reegleid.

Nõukogu direktiivi 92/83/EMÜ kohaselt saab TDA-le rakendada aktsiisivabastust ainult tingimusel, et ühendusesiseses kaubanduses kohaldatakse sellele Nõukogu direktiivis 92/12/EMÜ aktsiisikauba liikumise kohta sätestatud nõuded.

See tähendab, et TDA toimetamisel teise liikmesriiki (või teisest liikmesriigist) peab kaubaga kaasas olema kohustuslik saatedokument ja see on vastavalt Komisjoni määruse 3649/92/EÜ artiklile 5 lihtsustatud saatedokument SAAD.

TDA lähetamisel teise liikmesriiki või vastuvõtmisel teisest liikmesriigist on asjaosaline isik kohustatud täitma ATKEAS §-des 443 ja 444 sätestatud tarbimisse lubatud aktsiisikauba liikumisele kohaldatavaid nõudeid, sh teavitama lähetamise või vastuvõtmise kavatsusest SADHESe kaudu. Täpsem info toimingutest on leitav veebilehel „Tarbimisse lubatud alkoholi liikmesriikidevaheline liikumine ärilisel eesmärgil".

Vastavalt ATKEAS § 50 lõikes 31 ja 32 sätestatule – denatureeritud alkoholi toimetamisel Eestisse teisest liikmesriigist esitab isik, kes ei ole aktsiisilaopidaja, viivitamatult pärast kauba vastuvõtmist maksuhaldurile akrediteeritud labori analüüsiakti, mis kinnitab denatureerivate ainete vastavust nõuetele, SADHESe lisadokumentide mooduli kaudu.
 

6.2 Osaliselt denatureeritud alkoholi (ODA) ühendusesisene liikumine


ODA-d saab lähetada teise liikmesriiki ilma aktsiisiga maksustamata ainult juhul, kui see liigub aktsiisilaopidajate vahel või aktsiisilaopidajalt registreeritud kaubasaajale. Muul juhul tekib lähetamisel maksukohustus ja ODA-d käsitletakse alkoholina.

Analoogselt saab teisest liikmesriigist aktsiisilaopidaja poolt lähetatud ODA-d Eestis aktsiisivabalt vastu võtta:

 • aktsiisilaopidaja või
 • registreeritud kaubasaaja, kes kasutab ODA-d toidust erineva toote tootmiseks ja kellele on väljastatud sellekohane aktsiisivabastuse luba.

Liikmesriikide vahel liigub ODA elektroonilise saatelehega eSL ja selle liikumisele rakenduvad kõik alkoholi ühendusesisest liikumist käsitlevad sätted.

ATKEAS § 50 lõike 31 ja 32 kohaselt esitab isik, kes ei ole aktsiisilaopidaja, ODA toimetamisel Eestisse teisest liikmesriigist viivitamatult pärast kauba vastuvõtmist maksuhaldurile SADHESe lisadokumentide mooduli kaudu akrediteeritud labori analüüsiakti, mis kinnitab denatureerivate ainete vastavust nõuetele.
 

7. Denatureeritud alkohol, mis on biokütus


ATKEASe mõistes võib alamrubriigis 2207 20 klassifitseeritavat denatureeritud alkoholi käsitleda kas alkoholina või biokütusena.

Denatureeritud alkohol on eelkõige alkohol. Biokütusena saab seda käsitleda siis, kui see on denatureeritud vastavalt ATKEAS § 13 nõuetele.

Alkoholi ja biokütuse valiku võimaldamiseks on ETTs alamrubriigile 2207 20 lisatud järgmised lisakoodid:

 • S 001 – alkohol,
 • S 003 – S 006 – biokütus.

 

05.08.2021