Sa oled siin

Alkoholi sisaldavate toidulisandite aktsiisiga maksustamine (seisuga 01.01.2018)

Käesolev infomaterjal selgitab toidulisandi, mille etanoolisisaldus on üle 1,2 mahuprotsendi (edaspidi alkoholi sisaldav toidulisand), aktsiisiga maksustamise aluseid.

Toidulisandi mõiste on sätestatud toiduseaduse §-s 141, mille kohaselt nimetatakse toidulisandiks toitu, mille kasutamise eesmärk on tavatoitu täiendada ning mis on inimesele toitainete või muude toitainelise või füsioloogilise toimega ainete kontsentreeritud allikaks.

Suure osa toidulisanditest moodustavad etüülalkoholi sisaldavad, taimsetel komponentidel baseeruvad tõmmised ja tinktuurid, mis võivad lisaks sisaldada mineraalaineid, vitamiine jms komponente ja mida tihti tutvustatakse rahvameditsiini- või loodustoodetena.

Kaupade aktsiisiga maksustamise aluseid Eestis reguleerib alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (ATKEAS). Seaduse kohaselt maksustatakse aktsiisiga alkohol, tubakatooted, kütus ja elektrienergia (seaduses koos nimetatuna aktsiisikaup).

Alkoholi kui aktsiisikauba määratlused on sätestatud ATKEASe §-s 12, mille kohaselt liigitatakse alkohol õlleks, veiniks, kääritatud joogiks, vahetooteks ja muuks alkoholiks. Alkoholiliikide määratlused põhinevad eelkõige toote kaubakoodil, mis määratakse Euroopa Nõukogu määruse nr 2658/87 I Lisas kehtestatud ELi kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglite alusel.

Alkoholi sisaldavad toidulisandid kuuluvad klassifitseerimise üldreeglite järgi üldjuhul rubriiki 2208. Rubriiki 2208 kuuluv toidulisand vastab ATKEASe § 12 lg 6 p-s 1 sätestatud muu alkoholi määratlusele ehk see on alkohol ATKEASe mõistes.

Lisaks, vastavalt ATKEASe § 12 lg 6 p-le 3 loetakse muuks alkoholiks kaubakoodist olenemata ka toodet, mille etanoolisisaldus on üle 1,2% ja mis on toit toiduseaduse mõistes.

Kuna toidulisand on toit toiduseaduse mõistes, siis tulenevalt ATKEASe § 12 lg 6 p-st 3 on ka rubriiki 2203–2208 mittekuuluv alkoholi sisaldav toidulisand muu alkohol.

Kokkuvõtteks: alkoholi sisaldav toidulisand on olenemata selle kaubakoodist alkohol ATKEASe mõistes, mis tähendab, et tegemist on aktsiisikaubaga.

Ülaltoodust tulenevalt laienevad alkoholi sisaldavale toidulisandile kõik ATKEASega alkoholile kehtestatud nõuded ja järelevalvemeetmed. Sellist toidulisandit on lubatud toota ainult aktsiisilaos, see peab olema nõuetekohaselt maksumärgistatud ning selle tarbimisse lubamisel või teisest liikmesriigist ilma ajutise aktsiisivabastuseta Eestisse toimetamisel tekib aktsiisi maksmise kohustus.

Toidulisand, mille kaubakood ei kuulu rubriikidesse 2203–2208 ja mis sisaldab 100%list etüülalkoholi mitte rohkem kui 5 liitrit 100 kg toidu kohta, on aktsiisivaba ja seda ei pea tootma aktsiisilaos.

Alates 01.01.2018 jõustuvad toidulisandite tootja aktsiisilao nõuete osas lihtsustused, kui on täidetud ATKEASe § 31 lg-s 17 sätestatud järgmised tingimused:

  1. aktsiisilaopidaja ei tooda alkoholi, v.a toidulisandit toiduseaduse mõistes;
  2. toidulisandi tootmiseks kasutatava alkoholi etanoolisisaldus ei suurene;
  3. valmistoode villitakse alla 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, millest toodet saab kätte tilkhaaval.

Sellisele aktsiisilaopidajale laienevad järgmised lihtsustused:

  1. ta ei pea ise olema pädev mõõtja ega kasutama mõõtmiseks akrediteeritud mõõtja teenuseid.

    Muud §-des 33, 331 ja 332 aktsiisikauba mõõtmise nõuded, sh mõõtmiste teostamise ja dokumenteerimise nõue, mõõtemahutite kalibreerimise ning taatlemise nõue jne laienevad ka toidulisandite tootjale.

  2. ta ei pea esitama tagatist tekkida võiva maksukohustuse tagamiseks, v.a juhul, kui maksuhalduril on alust arvata, et maksukohustus võib jääda täitmata.

Kuna toode peab olema villitud alla 0,05-liitrise mahuga müügipakendisse, siis sellele ei laiene maksumärgistamise nõue.

Toidulisandite tootja aktsiisilaole laienevad nõuded on sarnased alkoholi väiketootja aktsiisilao nõuetega. Täiendavat informatsiooni sellise aktsiisilao nõuete ja loa taotlemisel esitatavate dokumentide kohta leiab juhendist „Alkoholi väiketootja aktsiisilao tegevusloa saamise tingimused ning tegevusele ja tegevuskohale kehtestatud nõuded (august 2016)" (465.53 KB, PDF).

 

13.04.2021