Alkoholi import

Käesolevasse infomaterjali on ülevaatlikul kujul koondatud alkoholi impordil erinevate seadusandlike aktidega importijale ja imporditavale alkoholile kehtestatud olulisemad nõuded. Infomaterjal on mõeldud deklarantidele abistamaks orienteerumist alkoholile impordil kehtestatud nõuetes.

1. Seadusandlus

 • Alkoholiseadus (edaspidi AS)
 • Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus (edaspidi ATKEAS)
 • Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1267, 18. mai 2016, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise eeskirjade osas ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 selliste litsentside puhul esitatud tagatiste vabastamist ja kaotamist käsitlevate eeskirjade osas, muudetakse komisjoni määrusi (EÜ) nr 2535/2001, (EÜ) nr 1342/2003, (EÜ) nr 2336/2003, (EÜ) nr 951/2006, (EÜ) nr 341/2007 ja (EÜ) nr 382/2008 ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrused (EÜ) nr 2390/98, (EÜ) nr 1345/2005, (EÜ) nr 376/2008 ja (EÜ) nr 507/2008
 • Komisjoni määrus (EÜ) nr 555/2008, 27. juuni 2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega
   

2. Alkohol


Alkohol alkoholiseaduse mõistes on toidugrupp, mille moodustavad piiritus ja alkohoolsed joogid.

Alkoholi määratlused aktsiisiga maksustamise seisukohalt on sätestatud ATKEAS §-s 12. Nimetatud paragrahvi kohaselt jaotatakse alkohol aktsiisiga maksustamisel järgmiselt: õlu, vein, kääritatud jook, vahetoode ja muu alkohol.

Toote määratlemisel ATKEASe mõistes peaks arvestama järgmist.

 1. Sageli ei samastu ATKEASest tulenevad alkoholi määratlused klassifitseerimisel kasutatavate terminitega.
 2. ATKEASe alkoholi määratlus põhineb toote kaubakoodil, mis määratakse Euroopa Nõukogu määruse nr 2658/87 I lisas kehtestatud ELi kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglite kohaselt.
 3. Kui õige kaubakood on leitud, siis määratletakse toodet arvestades selle valmistamise tehnoloogiat ATKEAS §-s 12 sätestatud järjekorras, mittesobiva välistamise teel.

Täiendavat informatsiooni alkoholi määratlemisest leiate siit.

Alkoholi käitlemine on:

 1. valmistamine, töötlemine ja villimine ehk pakendamine (edaspidi tootmine);
 2. eksport ja import;
 3. müügiks pakkumine ja müük hulgikaubanduse või jaekaubanduse korras;

alkoholi hoidmine, ladustamine või edasitoimetamine kaubanduslikul eesmärgil.
 

3. Alkoholi import


Import on alkoholi vabasse ringlusse lubamine ühenduse tolliseadustiku mõistes. Import on ka aktsiisikauba toimetamine Eestisse nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ artiklis 5 nimetatud territooriumidelt, mis moodustavad osa EÜ tolliterritooriumist. Nimekirja mainitud territooriumitest leiab siit.

Importija on isik, kelle poolt või kelle nimel deklareeritakse aktsiisikaup vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile ühenduse tolliseadustiku mõistes.

4. Alkoholiseadusest tulenevad nõuded


Alkoholiseadus kehtestab erinõudeid alkoholi käitlemisele ja alkoholi käitlejatele Eestis.

Vastavalt ASile:

 1. alkohoolse joogi importi võib teostada hulgi- või jaekaubanduse või toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja, kelle majandustegevuse registri (edaspidi MTR) andmetes on märgitud käideldava alkoholi määratlus ja teave alkoholi impordi või ekspordi kohta;
 2. piirituse importi võib teostada hulgikaubanduse tegevusalal tegutsev ettevõtja, kelle MTR andmetes on teave piirituse impordi või ekspordi kohta;
 3. imporditav alkohol peab olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse importija taotlusel. Tolliametnik kontrollib registreeringu olemasolu alkoholiregistri veebilehel;

tollideklaratsioonil peab kajastuma alkoholi määratlus (liik, nimi, tootja, müügipakendi maht, etanoolisisaldus, tootjapoolne partii tähistus, kusjuures partii numbri ja aastakäigu samaaegsel kasutamisel peavad olema märgitud mõlemad tähistused).

4.1 Erandid, millele alkoholi registreeringu nõue ei kohaldu


Alljärgnev alkohol ei pea olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse, kuna alkoholiseadus sellele ei laiene (mis tähendab, et ei kohaldu ka muud alkoholiseaduse nõuded):

 1. etanooli sisaldav ravim ravimiseaduse tähenduses;
 2. sünteetiline piiritus, esteraldehüüdfraktsioon, puskariõli ja denatureeritud piiritus;
 3. ATKEAS § 27 lõike 1 punktide 1, 11 ja 9–18 alusel aktsiisist vabastatud alkohol;
 4. alkohoolne jook, mille toimetab Eestisse reisija koos endaga liikuvas pagasis mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks;
 5. alkohoolne jook, mis on saadetud füüsilisele isikule välisriigist kasutamiseks mittekaubanduslikul eesmärgil.

Järgnevatel juhtumitel ei pea alkohol olema kantud riiklikku alkoholiregistrisse, kuid muud alkoholiseadusest tulenevad nõuded kohalduvad:

 1. Jae- või hulgikaubanduse või toitlustamise tegevusalal tegutsev ettevõtja, kelle kohta MTRi andmetes on märgitud vastava alkoholi määratlus, võib välisriigi ettevõtjalt saada riiklikku alkoholiregistrisse kandmata alkohoolset jooki sellega tutvumiseks ja vajaduse korral selle tutvustamiseks kolmandatele isikutele, kusjuures kaubakoguse ja selle veopakendi kogukaal ei tohi ületada 20 kg.
 2. Äriregistrisse kantud ja MTRis jae- või hulgikaubanduse või toitlustamise tegevusalal registreeritud ettevõtja, kellel on MTRi registreeringus märge alkoholi impordi ja vastava alkoholi kohta, võib importida riiklikku alkoholiregistrisse kandmata:
  • tootenäidised, mis esitatakse Eesti vastavateks analüüsideks volitatud laborile uuringute tegemiseks;
  • tarbijapakendisse pakendamata alkoholi mistahes mahutisse suletud koguses, mis esitatakse Eesti vastavateks analüüsideks volitatud laborile uuringute tegemiseks;
  • tootenäidised, mis esitatakse riikliku alkoholiregistri volitatud töötlejale registrikande tegemiseks.
   Tollideklaratsioon peab sisaldama asjakohast märget alkoholi otstarbe kohta.
 3. Rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava vee- või õhusõiduki pardal asuv või toimetatav alkohol.
 4. Alkohol, mis on toimetatud Eestisse selle tutvustamiseks messil, näitusel või muul samalaadsel üritusel.

Alkoholiregistri kanne ja importija registreering tuleb märkida tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis IMPULSS järgmiselt:

Meede Lahter 12 03 002 000 „Lisadokumendid” Lahter 12 03 001 000 „Viitenumber”
Alkoholi registrikanne on nõutav 1002 Kande number
Alkoholi registrikanne ei ole nõutav 8024 Selgitus, miks kanne ei ole nõutav näiteks alkoholi sisaldav ravim)


5. Ühenduse regulatsioonidest tulenevad nõuded


5.1 AGRIM litsents


AGRIM litsentsi ülesanne on andmete kogumine impordi kohta, impordikvootide administreerimine ja WTO ees võetud kohustuste jälgimine. Litsents annab selle omanikule õiguse ja kohustuse importida litsentsi kehtivusaja jooksul ettenähtud koguses alkoholi. AGRIM litsentsi üksikasjalikud eeskirjad on kehtestatud komisjoni määrusega (EL) nr 2016/1237. Detailsemat informatsiooni AGRIM litsentsi kohta leiab siit.

AGRIM litsentsi peab esitama põllumajandustoodetest toodetud etüülalkoholi kaubakoodidega 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91 ja 2208 90 99 impordil.

Erandid

AGRIM litsentsi ei nõuta, kui import on:

 1. mittekaubanduslikku laadi (reisija poolt isiklikuks otstarbeks toimetatav alkohol ja füüsilisele isikule postisaadetises saadetud alkohol);
 2. tollimaksuvabastuste puhul (nõukogu määrus nr 1186/2009);
 3. kui kogus ei ületa 100 hl.

Litsents tuleb esitada alati, kui imporditakse sooduskorras litsentsi alusel.
 

Meede Lahter 12 03 002 000 „Lisadokumendid”

Lahter 12 03 001 000 „Viitenumber”

AGRIM litsents nõutav L001 AGRIM number ja kuupäev
AGRIM litsents ei ole nõutav L001 Ei ole nõutav

 

5.2 Veini saatedokumendid


Detailsemat informatsiooni veini saatedokumentide kohta leiate siit.

Nõuded veini saatedokumendile on kehtestatud Komisjoni määrusega (EÜ) nr 555/2008.

All-loetletud kaubakoodidega toodete importimiseks ühendusse tuleb koostada sertifikaat ja analüüsiaruanne:

1.      viinamarjavein 2204;

2.      viinamarjavirre 2204 30 92, 2204 30 94, 2204 30 96, 2204 30 98.

Sertifikaat ja analüüsiaruanne koostatakse ühtse dokumendina VI1 iga importimiseks ettenähtud saadetise kohta, mille:

 • sertifikaadi osa koostab selle kolmanda riigi ametiasutus, kust tooted on pärit;
 • analüüsiaruande osa koostab selle kolmanda riigi poolt tunnustatud ametlik labor, kust tooted on pärit.

Kolmandate riikide pädevate asutuste loetelu leiate Euroopa Komisjoni veebilehel.


Veinide importimisel esitab ettevõte tollile saadetise vabasse ringlusse lubamisel kolmandas riigis välja antud:

 • VI1 originaaleksemplari ja läbi kopeeri saadud koopia või
 • väljavõtte VI2 originaaleksemplarist ja kaks koopiat.

Liköörveinide ja destilleerimiseks kangendatud veinide puhul peab VI1 dokumendi lahtrisse 14 olema kolmanda riigi asutuse poolt märgitud: „käesolevale veinile lisatud alkohol on veinialkohol". Märge peab olema kinnitatud asutuse nime ja aadressiga, ametniku allkirja ja asutuse templiga. Ilma vastava märketa VI1 dokument ei kehti.

Vormiga V I 1 võib tõendada, et imporditud vein kannab geograafilist tähist. Sellisel juhul kantakse lahtrisse 14 järgmine märge: „On tõendatud, et käesolevas dokumendis nimetatud vein on toodetud … viinamarjakasvatuspiirkonnas ja lahtris 6 märgitud geograafiline tähis on antud sellele päritoluriigi õiguses sätestatud korras”.

Märge peab olema kinnitatud asutuse nime ja aadressiga, ametniku allkirja ja asutuse templiga. (Määruse 555/2008 art 50 lg 2)

Erandid

Tõendit ja analüüsiaruannet ei ole vaja esitada, kui imporditav toode on:

 1. kolmandast riigist pärit toode, mis on pakendatud kuni 5-liitristesse märgistatud ühekordselt kasutatavatesse pakenditesse ja mille kogus ei ületa 100 liitrit. NB! Nimetatud erandjuhtum ei tohi esineda koos all-loetletud erandjuhtumitega.
 2. toode koguses kuni 30 liitrit, mida toimetab kolmandast riigist reisija isiklikus pagasis.
 3. vein kuni 30 liitrit, mida saadab üks üksikisik teisele.
 4. vein ja viinamarjamahl, mis moodustab osa kolivate üksikisikute varast.
 5. kuni 100-liitrine veini-, viinamarjavirde- ja viinamarjamahlakogus, mida imporditakse teaduslike või tehniliste katsete tegemiseks.
 6. diplomaatiliste, konsulaar- ja muude selliste asutuste jaoks ettenähtud vein ja viinamarjamahl, mida imporditakse tollivabade soodustuste raames.
 7. vein ja viinamarjamahl, mida hoitakse pardavarudena rahvusvaheliste transpordivahendite pardal.
 8. messidele määratletud vein ja viinamarjamahl, kui nad on pakendatud kuni 2-liitristesse ühekordselt kasutatavatesse pakenditesse.

VI1 ja VI2 number tuleb märkida Impulsi lisadokumentide sektsiooni kujul:

Meede Lahter 12 03 002 000 „Lisadokumendid" Lahter 12 03 001 000   „Viitenumber”
VI1 või VI2 on nõutav C014 v C015 Number
VI1 või VI2 ei ole nõutav C014 v C015 Ei ole nõutav
Dokument VI1 või väljavõte dokumendist VI2, millele on lisatud märge vastavalt määruse (EÜ) nr 555/2008 artikli 50 lõikele 2 C017 v C018 Number
 


6. Alkoholi maksumärgistamisega seotud nõuded


ATKEAS § 491 lõikest 2 tulenevalt peab imporditud alkohol olema maksumärgistatud, kui:

 • selle etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi ning
 • see on villitud müügipakendisse mahuga alates 0,05 liitrist.

Eelnimetatud alkohol peab olema maksumärgistatud selle importimisel, kui alkoholile ei kohaldata ajutist aktsiisivabastust ega aktsiisivabastust.

Imporditud alkohol ei kuulu maksumärgistamisele, kui:

 1. alkohol toimetatakse sellise laeva või õhusõiduki pardale, mis sõidab ärilisel eesmärgil väljaspool Eestit;
 2. alkohol võõrandatakse rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ainult reisijatele ettenähtud alal asuvas müügipunktis;
 3. tegemist on füüsilise isiku poolt isiklikuks kasutamiseks toimetatud alkoholiga, mis ületab aktsiisivaba piirkoguse ja millelt isik maksab aktsiisi;
 4. alkohol saadetakse füüsilisele isikule mitteärilisel eesmärgil kasutamiseks;
 5. alkohol esitatakse riikliku alkoholiregistrisse registrikanne tegemiseks.

Maksumärgistatud alkoholi võib importida üksnes maksumärkide tellija. Maksumärgistatud alkoholi impordil peab esitama maksumärkide saatelehte.

Saatelehe number tuleb märkida Impulsi lisadokumentide sektsiooni  kujul:

 • lahtrisse 12 03 002 000  Saate lisada „Lisadokumentidesse” maksumärkide saatelehe kood – 7001 ja
 • lahtrisse 12 03 001 000   „Viitenumber” – saatelehe number.


7. Andmete sisestamine Impulssi


Alkoholi tollideklaratsiooni vormistamisel palume juhinduda juhendist "Tollideklaratsioonide täitmine Impulsis (PDF)" ning Impulsi protseduuride passid (protseduurid 4000 ja 4500).
 

7.1 Alkoholi andmed


Lahtrisse 18 05 000 000 „Kauba kirjeldus” kantakse imporditava alkoholi määratlus vastavalt AS § 21 lg 1 p 1:

 • liik, nimi;
 • tootja;
 • müügipakendi maht, etanoolisisaldus;
 • tootjapoolne partii tähistus, kusjuures partii numbri ja aastakäigu samaaegsel kasutamisel peavad olema märgitud mõlemad tähistused.
 • importija majandustegevuse registri (MTR) number.
 • Lahtrisse 18 05 000 000 kantakse ka viide alkoholi kasutamise otstarbe kohta, kui tegemist on AS § 18 lg-tes 2–4 loetletud alkoholiga. Lahtrisse tehakse üks järgmistest märgetest:
 • „Tootenäidis, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborile”;
 • „Tarbijapakendisse pakendamata alkohol, mis esitatakse analüüsiks volitatud laborile”;
 • „Riiklikule Alkoholiregistrile esitatav tootenäidis”.
   

7.2 Registreeringud
 

Meede Lahter 12 03 002 000 „Lisadokumendid" Lahter 12 03 001 000    „Viitenumber”
Alkoholi registrikanne on nõutav 1002 Kande number
Alkoholi registrikanne ei ole nõutav 8024 Selgitus, miks ei ole nõutav (näiteks alkoholi sisaldav ravim)
AGRIM litsents ei ole nõutav L001 Ei ole nõutav
VI1 või VI2 on nõutav C017 v C018 Number
VI1 või VI2 ei ole nõutav C017 v C018 Ei ole nõutav
Dokument VI1 või väljavõte dokumendist VI2, millele on lisatud märge vastavalt määruse (EÜ) nr 555/2008 artikli 50 lõikele 2 C017 v C018 Number


7.3 Alkoholi mõõtühikud
 

Lahtrisse 18 02 000 00A „Täiendav mõõtühik” kantakse alkoholi täiendava mõõtühiku kood  Kantakse täiendav mõõtühik, kui see on kehtestatud kas Kombineeritud Nomenklatuuris või on vajalik maksude arvutamiseks

lahtrisse 18 02 000 00C „Kogus” täiendav kogus.  „Kogus“ märgitakse kauba kogus täiendavas mõõtühikus.

Konkreetse kaubakoodi täiendava mõõtühiku leiab nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I Lisast, Kombineeritud nomenklatuurist (edaspidi KN) ja Eesti tollitariifistikust (edaspidi ETT).

Rubriikide 2203–2207 alkoholil on vastavalt KN-le ja ETT-le täiendavaks mõõtühikuks liiter (tähis – LTR) ja rubriigi 2208 alkoholil – liiter puhast (100%) alkoholi (tähis – LPA).

Kui maksude arvutamiseks on vaja täiendavaid andmeid, kantakse süsteemi täiendav mõõtühik ja kogus vastavalt ETT nõuetele.

 • Lahtrisse 18 02 000 00A sisestatakse ETTs maksude arvutamisel nõutava täiendava mõõtühiku kood (näiteks HLT HLi korral või ASV ASV/% mahust korral),
 • lahtrisse 18 02 000 00B sisestatakse mõõtühiku täpsustus, kui mõõtühik koosneb kahest osast (näiteks X (Hektoliiter) ASV/% mahust korral) ja
 • lahtrisse 18 02 000 00C mõõtühikule vastav kogus (ETTs „mõõdetud kogus”).


Näited

Kõikide allolevate näidete puhul on alkoholi kogus 2000 liitrit

Kauba lühikirjeldus Kaubakood Riiklik lisakood Lahter 18 02 000 00A „Täiendav mõõtühik” Lahter 18 02 000 00B „Täpsustusi” Lahter 18 02 000 00C „Kogus”

Linnaseõlu
5% vol

2203000100   LTR   2000
      HLT   20
      ASV – % mahust X – Hektoliiter 5 × 20 = 100
Viinamarjavein 2204211810 X906, kui on vein ATKEASe mõistes LTR   2000

Vermut
18,5% vol

2205909000 X920, kui on vahetoode ATKEASe mõistes LTR   2000
      ASV% mahust X – Hektoliiter 18,5 × 20 = 370

Viin
40% vol

2208601100   LPA   800
      HLT   20
      ASV% mahust X– Hektoliiter 40 x 20 =800

7.4 Riiklikud lisakoodid


Tollideklaratsioonide töötlemise süsteemis Impulss maksude arvutamiseks rubriikides 2204, 2205 ja 2206 peab alkoholi määratlema riikliku tariifse klassifikatsiooni lisakoodi kaudu. Riiklik lisakood sisestatakse Lahtri 18 09 060 000 alajaotisse.

Kasutusel on järgnevad riiklikud lisakoodid:

Lisakood Lisakoodi kirjeldus
X901 Kääritatud jook ATKEAS § 12 lg 4 mõistes tegeliku alkoholisisaldusega kuni 6% mahust.
X903 Kääritatud jook ATKEAS § 12 lg 4 mõistes: tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 10% mahust või ainult kääritamise teel saadud tegeliku alkoholisisaldusega üle 10% ja kuni 15% mahust.
X905 Muu alkohol ATKEAS § 12 lg 6 mõistes tegeliku alkoholisisaldusega üle 22% mahust
X906 Vein ATKEAS § 12 lg 3 mõistes: viinamarjadest toodetud ainult kääritamise teel (võib olla rikastatud) saadud toode tegeliku alkoholisisaldusega kuni 15% või viinamarjadest toodetud ainult kääritamise teel ilma rikastamata saadud toode tegeliku alkoholisisaldusega kuni 18%.
X909 Vahutav kääritatud jook ATKEAS § 12 lg 4 mõistes: vahutav toode (pudelis seenekujulise korgiga, mida hoiab paigal kinnis või ülerõhuga vähemalt 3 baari) tegeliku alkoholisisaldusega üle 6% ja kuni 13% mahust või ainult kääritamise teel saadud vahutav toode tegeliku alkoholisisaldusega üle 13% ja kuni 15% mahust.
X919 Vahutav vein ATKEAS § 12 lg 3 mõistes: viinamarjadest toodetud ainult käärimise teel saadud vahutav toode (pudelis seenekujulise korgiga, mida hoiab paigal kinnis või ülerõhuga vähemalt 3 baari) tegeliku alkoholi sisaldusega kuni 15% mahust
X920 Vahetoode ATKEAS § 12 lg 5 mõistes: vein, sealhulgas vahutav tegeliku alkoholisisaldusega kuni 22%, mis pole hõlmatud koodidega X906 ja X919 või kääritatud jook tegeliku alkoholisisaldusega kuni 22%, mis pole hõlmatud koodidega X901, X903 ja X909.
X915 Õlu ATKEAS § 12 lg 2 mõistes: õlle ja ühe või mitme mittealkohoolse joogi segu.


7.5 Import aktsiisilattu


Alkoholi importimine aktsiisilattu protseduuriga 45 on import ASi mõistes, seega aktsiisilattu imporditud alkoholile kohalduvad kõik alkoholile ja isikule impordil esitatavad nõuded.

Alkoholi aktsiisilattu importimisel on kaks võimaliku varianti:

1. Kui tollideklaratsioonil on saajaks aktsiisilaopidaja, kelle aktsiisilattu alkohol toimetatakse, siis alkoholi importimisel aktsiisilattu märgitakse andmed Impulssi järgmiselt:

 • Lisadokumendid  (lahter 12 03 002 000) valida – 6016 „Aktsiisilao tegevusluba”;
 • Viitenumber ( lahter 12 03 001 000)– aktsiisilaopidaja tegevuskoha number kujul, nt EE1A00070101, kuhu imporditav kaup toimetatakse

2. Kui tollideklaratsioonil on saajaks aktsiisilaopidajast, kelle aktsiisilattu alkohol toimetatakse, erinev isik, siis samaaegselt tollideklaratsiooniga peab olema esitatud eelnimetatud aktsiisilaopidaja poolt koostatud saateleht A. Lisaks punktis 1 kirjeldatule peavad olema täidetud järgmised nõuded:

 • Dokumendi liik (lahter 12 01 002 000) – märgitakse 787-Saateleht;
 • Viitenumber (lahter 12 01 001 000) – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe number (SNR – saatelehe unikaalne number);
 • Kuupäev (lahter 15 09 000 000) – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe kuupäev;
 • Kaubaartikli järjekorranumber (lahter 12 01 007 000) – märgitakse SADHES süsteemis esitatud saatelehe kauba järjekorra number.

Seoses siseriikliku aktsiisisaatedokumentide haldamise elektroonse süsteemi SADHES kasutuselevõtuga peab alkoholi importimisel aktsiisilattu lahtrisse 12 03 002 000 lisama ka järgmised lisadokumendi liigid:

 • 9501 Vein kuni 6%
 • 9502 Vein üle 6%
 • 9503 Õlu
 • 9504 Õlu (soodus)
 • 9505 Kääritatud jook kuni 6%
 • 9506 Kääritatud jook üle 6%
 • 9507 Vahetoode
 • 9517 Muu alkohol
 • 9518 Piiritus
15.07.2021