Juriidiline osakond

Lisa 9
 Maksu- ja Tolliameti peadirektori
04. septembri 2013
käskkirja nr 270-P juurde
(muudetud: peadirektori 08.01.2014 käskkirjaga nr 5-P;
peadirektori 22.08.2014 käskkirjaga nr 180-P;
peadirektori 28.12.2016 käskkirjaga nr 188-P;
peadirektori 31.01.2018 käskkirjaga nr 27-P;
peadirektori 14.02.2018 käskkirjaga nr 39-P;
peadirektori 19.02.2019 käskkirjaga nr 22-P)
 

MAKSU- JA TOLLIAMETI
JURIIDILISE OSAKONNA PÕHIMÄÄRUS


I ÜLDSÄTTED


1. Maksu- ja Tolliameti juriidiline osakond (edaspidi osakond) on Maksu- ja Tolliameti (edaspidi amet) struktuuriüksus.
2. Osakonna tööd suunab, koordineerib ja kontrollib ameti peadirektor.
3. Osakonna ning selle teenistujate tegevuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet ameti peadirektor, teostades seda vahetult või ameti sisekontrolli osakonna juhataja kaudu.
4. Osakonna teenistujate õigused ja pädevus dokumentide allkirjastamisel on määratletud teenistuja ametijuhendis või ameti peadirektori käskkirjaga või selle alusel antud volituses. Allkirjastamise täpsem kord on sätestatud ameti teabehalduse korras.
 

II ÜLESANDED JA STRUKTUUR


5. Osakonna ülesanded on:
5.1 ameti juhtkonna ja struktuuriüksuste juriidiline nõustamine;
5.2 vaiete menetlemine;
5.3 kaebuste, taotluste ja hagide läbivaatamine ning lahendamine;
5.4 eelotsuste menetlemine;
5.5 ameti esindamine või esindamise korraldamine tsiviil-, haldus-, väärteo-, kriminaal-, saneerimis-, võlgade ümberkujundamise, kohustustest vabastamise, pankroti-, likvideerimis- või täitemenetluses ning seotud kohtumenetlustes, kohtueelses uurimises või tsiviilõiguslikes suhetes volituse alusel;
5.6 osakonna valdkonda kuuluva kohtupraktika analüüsimine, sellest tulenevate ettepanekute tegemine ameti tegevuse parandamiseks;
5.7 väärteomenetluse üldine koordineerimine ametis, väärteomenetlust toetavate infosüsteemide arendamine, teiste struktuuriüksuste nõustamine ja koolitamine seonduvalt väärteomenetluse läbiviimisega, väärteomenetlusega seonduvate kaebuste menetlemine ja lahendamine ning ameti esindamine kohtus väärteoasjade arutamisel;
5.8 koostöö teiste struktuuriüksuste, asutuste ja organisatsioonidega oma pädevuse piires; maksuvõlgade sundsissenõudmisega seotud tegevuste korraldamine, sealhulgas maksuvõlgade ning muude rahaliste kohustuste sissenõudmine maksukohustuslastelt ja vastutavatelt kolmandatelt isikutelt ja võlgade sissenõudmisega seotud lihtkirjalike ning notariaalsete lepingute sõlmimine;
5.9 maksuvõlgade sundsissenõudmise menetlustega seotud võlgade mahakandmine ja kustutamine;
5.10 koostöö Rahandusministeeriumiga ameti tegevusvaldkonnas õigustloovate aktide eelnõude koostamisel ja kooskõlastamiseks esitatud eelnõude kohta arvamuste andmisel;
5.11 ameti esindamine osakonna valdkonda puutuvate rahvusvaheliste institutsioonide töös;
5.12 osalemine teenistujate ja maksumaksjate koolituste kavandamisel ning koolituste läbiviimine oma valdkonnas;
5.13 avaldustele, märgukirjadele ja teabenõuetele vastamine oma valdkonnas;
5.14 osakonna ja oma valdkonna tööprotsesside analüüsimine ja arendamine ning sellega kaasneva dokumentatsiooni haldamine;
5.15 infosüsteemide kasutajanõuete väljatöötamine ja arendamine ning ametis kasutusel olevate infosüsteemide haldamine oma pädevuse piires;
5.16 osakonna menetluses olevate dokumentidega seotud asjaajamise ja arhiveerimise tegevuste läbiviimine, sh dokumendihaldussüsteemis haldamistoimingute teostamine ja dokumendiringluses osalemine vastavalt ameti teabehalduse korras sätestatule;
5.17 ameti juhtkonnalt, teistelt struktuuriüksustelt ja Rahandusministeeriumilt laekunud eelnimetamata ülesannete täitmine.
 

III TÖÖ JA TEENISTUSE KORRALDUS


6. Osakond tegutseb järgmistes valdkondades:
6.1 kohtumenetlus;
6.2 maksuvõlgade sissenõudmise erimenetlus (erimenetlus);
6.3 õigusloome.

7. Osakonda juhib osakonnajuhataja.
8. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda tema määratud valdkonnajuht.
81. Osakonnasisene töökorraldus määratakse osakonnajuhataja korraldusega.
9. Osakonnajuhataja õigused ja kohustused on sätestatud ameti põhimääruses ning ametijuhendis.
10. Osakonna teenistuja, keda ei ole nimetatud punktis 9, õigused ja kohustused on sätestatud tema ametijuhendis.
11. Osakonnajuhataja kinnitab osakonna teenistujate ametijuhendid.
 

10.09.2020