Sa oled siin

Juhul kui maksumärki ei ole võimalik kinnitada vahetult korgile (arvestades 1. jaanuaril 2010 jõustuvaid ATKEASe muudatusi)

Maksumärgi müügipakendile kinnitamise koha kooskõlastamise reeglid Maksu- ja Tolliametiga juhul, kui maksumärki ei ole võimalik kinnitada vahetult korgile.


I Sissejuhatus

1. Vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse (edaspidi ATKEAS) §-le 111 on maksumärk aktsiisikaubale või selle müügipakendile kinnitatav erilistele turvalisusnõuetele vastav eritunnus, mis tõendab aktsiisi maksmist.
2. Maksumärgistatakse alkohol, mille etanoolisisaldus on üle 22 mahuprotsendi ning mis on villitud alates 0,05-liitrilise mahuga müügipakendisse.
3. ATKEAS § 491 kehtestab alkoholi maksumärgistamise üldised nõuded:
a) alkoholi maksumärgistamine on maksumärgi kinnitamine alkoholi müügipakendile;
b) maksumärk peab olema kinnitatud vahetult müügipakendi korgile. Vahetult korgile kinnitamiseks loetakse maksumärgi kleepimist korgi tasapinnalisele osale selliselt, et korgi pealtvaates asuks see sümmeetriliselt korgi keskosas;
c) kui maksumärki ei ole võimalik vahetult korgi tasapinnale kinnitada, tuleb maksumärgi kinnitamise koht Maksu- ja Tolliametiga kooskõlastada.
 
Maksuhaldur võib lubada maksumärki kinnitada mujale kui vahetult korgile erandina erinevate BIB anumate, kinkekarpide, pudelpurkide, suveniirpudelite, topside jne korral, mis vastavad riiklikus alkoholiregistris olevatele tootenäidistele või Vabariigi Valitsuse 26. aprilli 2004. aasta määruse nr 134 „Alkoholi määratlemise, kirjeldamise ja müügiks esitlemise nõuded" kehtestatud nõuetele.
 
Vastavalt ATKEAS § 492 lõikele 1 saab maksumärke Maksu- ja Tolliametist tellida alkoholi importija, aktsiisilaopidaja, registreeritud kaubasaaja või nimetatud seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja. Taotlust maksumärgi kleepimiseks mujale kui vahetult korgile saavad esitada samad isikud, s.o isikud, kes maksumärgi alkoholi müügipakendile paigaldavad.
 
Juhul, kui kange alkoholi pudeli korgile on kantud partiinumber, võib selle katta maksumärgiga maksuhalduriga kooskõlastamata.


II Maksumärgi mujale kui vahetult müügipakendi korgile paigaldamise taotluse (edaspidi taotluse) kohustuslikud andmed ja esitamine

Maksumärgistaja esitab taotluse Maksu- ja Tolliameti piirkondlikule aktsiisikeskusele kirjalikult (paberkandjal või digiallkirjastatud e-postiga). Paberkandjal taotlusi võtavad vastu ka kõik Maksu- ja Tolliameti teeninduskeskused. Faksi või e-posti teel esitatud taotlus menetletakse, kui hiljemalt viie tööpäeva jooksul elektroonse taotluse esitamise päevast arvates esitatakse ka kirjalik originaalallkirjadega taotlus. Kui nimetatud tähtajaks nõuetekohaselt allkirjastatud taotlust ei esitata, jätab aktsiisikeskus taotluse läbi vaatamata ja tagastab taotluse ning lisadokumendid koos kaaskirjaga taotluse esitajale.
 
Aktsiisikeskuse kontaktid leiate siit.
 
Taotluse vorm (lisa 1) on Maksu- ja Tolliameti poolt välja töötatud ning peab kajastama järgmisi andmeid:
  1. erandina käsitlemist nõudvate maksumärgistamisele kuuluvate toodete nimetusi, mahtu, kangusi;
  2. maksumärgistaja poolt soovitavat maksumärgi kinnitamise kohta müügipakendil;
  3. maksumärgistamise tehnoloogiat:
    a) paigaldusviisi (automaatne või käsitsi),
    b) paigalduse kvaliteedilahendust, st kuidas on tagatud maksumärgi korduvkasutuse vältimine;
  4. maksumärgistaja nime, aktsiisilao, registreeritud kaubasaaja tegevuskoha või tollilao numbrit, äriregistrikoodi, tegevuskoha ja maksumärgistamise koha aadressi ning kontaktandmeid (telefoni, faksi, e-posti).
Taotlusele peavad olema lisatud maksumärgistamisele kuuluvate toodete müügipakendite üksikasjalised kirjeldused või fotod. Fotod võib edastada elektrooniliselt. Maksuhaldur võib esitatud taotluse tagasi lükata, kui taotlus ei sisalda nõutavaid andmeid või esitatud andmed on puudulikud. Maksuhalduril on õigus tutvuda maksumärgistamisele kuuluvate toodete ja maksumärgistamise tehnoloogiaga ettevõttes kohapeal.


III Maksumärgi mujale kui vahetult müügipakendi korgile paigaldamise taotlusele vastamine

Kolme tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates võtab maksuhaldur vajadusel maksumärgistajaga ühendust maksumärgistamise kohas toodetega tutvumiseks. Kui esitatud taotlust on võimalik aktsepteerida taotlusega koos esitatud fotode või kirjelduste alusel, koostab maksuhaldur vastuskirja viie tööpäeva jooksul vastava taotluse saamise päevast arvates. Info kooskõlastuste kohta on avalik ning kättesaadav kõigile otsuse tegemisele järgnevast kolmandast tööpäevast alates. Lehel "Kooskõlastused - maksumärgi mujale kui korgile kinnitamine" tuuakse avalikes andmetes välja luba taotlenud isiku nimi, alkoholi nimetus, maht ja kangus, millele eritingimusi on lubatud kohaldada, maksumärgi paiknemise koha kirjeldus ja koht müügipakendil.

Lisa 1 Maksumärgi mujale kui vahetult müügipakendi korgile paigaldamise taotlus (114.92 KB, PDF)

 

28.09.2016