Ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes (täiendatud 24.07.2018, 03.08.2018 ja 14.11.2018)

19.07.2018

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1013 kehtestatakse 19. juulist 2018 ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes.

Kõigi I lisas loetletud tootekategooriate impordiks liitu avatakse V lisas loetletud tariifikvoodid 200 päevaks alates käesoleva määruse jõustumisest. IV lisas täpsustatakse iga tootekategooria puhul arenguriigid, kelle suhtes artiklis 1 kehtestatud kaitsemeetmeid kohaldatakse.

Kui asjaomane tariifikvoot on ammendatud või kui tootekategooriate impordi suhtes asjaomased tariifikvoodid ei kehti, siis kehtestatakse 25%-line lisatollimaks.

Lisatud 03.08.2018:

ETTs esinenud arvutusvea tõttu arvestas Complex kaitsemeetmetega kehtestatud terastoodete tariifikvootide taotlemisel 25% lisatollimaksu. Neljapäeva, 2. augusti 2018 õhtul viidi arvutusvea kõrvaldamiseks sisse ETT versiooniuuendus. Tariifikvoodi taotlusega tollideklaratsioonide alusel enammakstud tollimaksu tagasi saamiseks palume esitada tollimaksu tagasimaksmise taotlus.


Täiendavat infot tollimaksumäärade kohta leiab lisaks määrusele ka ETTst.

Vastavalt artiklile 4 ei kohaldata tariifikvoote ega 25%-list lisatollimaksu I lisas loetletud tootekategooriatele, mis käesoleva määruse jõustumise kuupäeval (19. juuli 2018) on juba teel liitu ja mille sihtkohta ei saa muuta.

Selliste saadetiste deklareerimisel palume tollideklaratsiooni esitamisel lisada Complexi ekspordi- ja transpordisaatedokumendid, mis tõendavad saadetise liikuma hakkamist enne 19. juulit 2018.

Saadetiste puhul, mis on liidu poole teel enne 19. juulit 2018, kuid millele on peale kauba vabastamist ekslikult rakendunud lisatollimaks, palume esitada tollimaksu tagasimaksmise või vähendamise taotlus.

Tollimaksu tagasimaksmise ja vähendamise taotluse esitamise kohta leiate täiendavat infot veebilehelt „Tollimaksu tagasimaksmine ja vähendamine".

Lisatud 14.11.2018:

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2018/1712 muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2018/1013 (ajutised kaitsemeetmed teatavate terastoodete impordi suhtes), kuna Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Lõuna-Aafrika Arenguühenduse (edaspidi „SADC“) riikide vahelise majanduspartnerluslepingu artiklis 33 on sätestatud, et SADC majanduspartnerluslepingu riigid, kuhu kuulub ka Lõuna-Aafrika, tuleks ELi poolt WTO kaitsemeetmete lepingu kohaselt võetud kaitsemeetmete kohaldamisalast välja jätta.

Lõuna-Aafrikast pärit impordi puhul, mis kuuluvad rakendusmääruse (EL) 2018/1013 V lisas tootekategooriate 8 ja 9 alla ja mis imporditi ELi pärast nimetatud rakendusmääruse jõustumist, ei kohaldata nimetatud rakendusmäärusega kehtestatud ajutisi kaitsemeetmeid ning antud lisas toodud tariifikvoodi mahtu vähendatakse Lõuna-Aafrikale vastava taseme võrra.

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1712 jõustub 15.11.2018.