Ettevõtlustulu

Mitteresidendist ettevõtja maksab tulumaksu ja sotsiaalmaksu Eestis toimunud ettevõtluselt. Ettevõtlus on isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik tegevus.

Mitteresidendist ettevõtja maksab ettevõtlustulult tulumaksu määraga 20%. Kui mitteresident tegeleb Eestis püsivalt ettevõtlusega, ei vabastata Eesti ettevõtluse tulu Eestis isegi juhul, kui saaja residendiriigiga on sõlmitud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise leping ning välisriigi maksuhaldur on väljastanud residentsustõendi.

Eestis toimunud ettevõtlusest saadud tulu deklareeritakse deklaratsiooni vormil E1. Vormi E1 esitab mitteresident:

  • kes on Eesti äriregistris või Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) teise lepinguriigi registrisse registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjana. Deklaratsioon tuleb esitada ka siis, kui Eestis ettevõtlustulu ei saadud.
    Nii Eesti äriregistris kui EMP teise lepinguriigi registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja võivad deklaratsioonil ettevõtlustulust maha arvata kõik maksustamisperioodil tehtud dokumentaalselt tõendatud ettevõtlusega otseselt seotud kulud.
  • kes sai Eestis ettevõtlustulu, aga ei ole Eestis füüsilisest isikust ettevõtjana registreeritud. Sellisel juhul ei saa ta kulusid ettevõtlustulust maha arvata.

EMP muu lepinguriigi resident võib ettevõtlustulu deklareerida ka vormil E ja võtta arvesse Eesti maksuvaba tulu Eesti määras.

Kui mitteresident on füüsilisest isikust ettevõtjana kantud Eesti äriregistrisse või EMP muu lepinguriigi registrisse, siis võib ta ettevõtlustulu deklareerida ka vormil E. Sellisel juhul võib deklareerida ja seega maksustatavast tulust maha arvata ka ettevõtlusega otseselt seotud kulud.

Sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine

Ettevõtja peab maksma sotsiaalmaksu avansilisi makseid, olenemata sellest, kas ta on Eestis tulu saanud või mitte.

Erandina ei pea sotsiaalmaksu avansilisi makseid tasuma, kui:

  • ettevõtja saab riiklikku pensioni,
  • ettevõtja on osalise või puuduva töövõimega,
  • ettevõtja on õppur,
  • ettevõtja alustab või lõpetab tegevuse kvartali jooksul, või
  • ettevõtja eest maksab sotsiaalmaksu tööandja või riik
  • ettevõtjal on välisriigi tõend A1.

Sotsiaalmaksu avansilised maksed makstakse neli korda aastas iga kvartali eest kvartali viimase kuu 15. kuupäevaks - 15. märtsiks, 15. juuniks, 15. septembriks ja 15. detsembriks Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär kehtestatakse igaks aastaks riigieelarvega. 2020. aasta sotsiaalmaksu kuumäär on 540 eurot.

Sellelt arvutatud ühe kvartali sotsiaalmaksukohustus on 534.60 eurot (540 × 3 × 33%). Maksukohustus tasutakse eurosendi täpsusega.

Eestis saadud ettevõtlustulust saab tuludeklaratsioonis maha arvata Eesti ettevõtlusega otseselt seotud dokumentaalselt tõendatavad kulud. Sotsiaalmaks arvatakse ettevõtluse kasust maha arvestuslikult, jagades saadud kasu summa 1,33-ga, olenemata tegelikult tasutud sotsiaalmaksust. Jagamistehet ei tehta, kui kasu ja 0,33 korrutis on väiksem sotsiaalmaksukohustuse alammäärast. Sel juhul vähendatakse kasu enne tulumaksu arvutamist sotsiaalmaksu alammääraga. Niiviisi arvutatud sotsiaalmaksu seda osa, mis ületab ettevõtluse kasu, järgmistele maksustamisperioodidele edasi ei kanta.

Tulumaksu avansiliste maksete tasumine

Tulumaksu avansilisi makseid peab tasuma füüsilisest isikust ettevõtja, kes sai eelmisel maksustamisperioodil (aastal) ettevõtlustulu.

Tulumaksu avansilised maksed tasutakse kaks korda aastas - 15. septembriks ja 15. detsembriks Maksu- ja Tolliameti pangakontole.

Tulumaksu avansiliste maksete suurus arvutatakse eelmise tegevusaasta maksustatava ettevõtlustulu alusel.

Kui ettevõtlustulu maksustamisel ei kohaldata Eesti sotsiaalmaksuseadust, siis jagamistehet ei tehta ning maha saab arvata Eestis maksustatavalt ettevõtlustulult välisriigis tasutud kohustuslikud sotsiaalkindlustusmaksed.

Rohkem infot füüsilisest isikust ettevõtja maksukohustuste kohta saate juhendist FIE ABC.

Viimati uuendatud 13.07.2022

Kas sellest lehest oli abi?