Maksu- ja Tolliamet

Maksu- ja Tolliamet on Rahandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alustel ja ulatuses.

Meie missioon

Mugav ja tõhus maksukogumine ning majanduskeskkonna kaitse inimestele,
ettevõtetele ja Eesti riigile.

Meie visioon

Eesti on kõrgeima vabatahtliku
maksukuulekusega riik Euroopas.

Strateegilised peasuunad

  • Võrdne maksukonkurents ja ühiskonnakaitse: läheneme probleemsetele maksumaksjatele järelevalveliste meetmetega tõhusalt ja sihipäraselt. Maksudest kõrvale hiilimine on keerukas, tülikas ja kallis.

  • Suundanäitav organisatsioon ja arenevad inimesed: MTA inimesed on pühendunud ja professionaalsed ning teevad omavahel koostööd organisatsiooni eesmärkide saavutamisel.

  • Maksutahe: suurendame Eesti ühiskonna maksutahet ja oleme maksumaksjale usaldusväärsed koostööpartnerid.

  • Lihtsad ja mugavad avalikud teenused: pakume kõikidele maksumaksjatele võimalust täita oma kohustused kiirelt, lihtsalt, mugavalt. MTA pakutavad teenused motiveerivad inimesi maksu- ja tollikohustusi korrektselt täitma.


Maksu- ja Tolliameti aumärgid

Maksu- ja Tolliameti aumärk on austus- ja tänuavaldus, mis antakse Maksu- ja Tolliameti endisele või praegusele töötajale või isikule, kes ei ole ameti töötaja, ametile osutatud erakordsete teenete eest.

Aumärkide andmise otsustab rahandusminister Maksu- ja Tolliameti peadirektori ettepanekul.
Esmakordselt anti aumärgid välja 2008. aastal.

Maksu- ja Tolliameti aumärk jaguneb kolmeks klassiks:

  • I klassi aumärk antakse ameti endisele või praegusele töötajale erakordsete teenete eest ameti tegevusvaldkondade arendamisel
  • II klassi aumärgiga tunnustatakse isikuid, kes ei ole ameti töötajad, ametile osutatud erakordsete teenete eest
  • III klassi aumärgiga tõstetakse esile Maksu- ja Tolliameti endist või praegust töötajat teenistuskohustuste pikaajalise silmapaistvalt hea täitmise eest

Maksu- ja Tolliameti aumärk koosneb neljast ristina asetatud tammelehest ja nende vahel kaldristina paigutatud neljast Mercuriuse sauast. Märgi keskel on Eesti Vabariigi väike riigivapp.

Aumärgid annab koos tunnistusega üle rahandusminister või tema volitatud isik ameti aastapäevaga seonduval üritusel.

MTA aumärgid karbis

I klassi aumärk antakse ameti endisele või praegusele töötajale erakordsete teenete eest ameti tegevusvaldkondade arendamisel.

2019 Evelyn Liivamägi

Evelyn Liivamägi on andnud märkimisväärse panuse 2018. aastal jõustunud tulumaksuseaduse ulatuslike muudatuste elluviimise toetamisse, mille hulka kuuluvad seadusloome tõlgendamine ja täiendamine ning erinevate huvipoolte, sh maksumaksjate, nõustamine ja koolitamine.
Evelyn Liivamägi oli Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja.

2018 Rain Kuus

Rain Kuus on pikaajalise ja eesmärgipärase tööga avaldanud mõju maksu- ja majanduskuritegevusega võitlemisel nii Eestis kui ka väljaspool.
Rain Kuusil on olnud kandev roll Maksu- ja Tolliameti uurimisosakonna järjepideval ülesehitamisel ja arendamisel, mille tulemusel on uurimisosakond silmapaistva professionaalse võimekusega järelevalveüksus, mis pälvib tunnustust nii kodu- kui ka välismaistelt koostööpartneritelt.
Rain Kuus töötas uurimisosakonna juhatajana aastatel 2006–2009 ning töötab uurimisosakonna juhatajana pärast Maksu- ja Tolliametisse naasmist aastast 2012 kuni praeguseni.

2017 Marek Helm

Marek Helm töötas Maksu- ja Tolliametis kokku 15 aastat ning juhtis ametit peadirektorina alates detsembrist 2011 kuni jaanuar 2017.
Marek Helmi eestvedamisel on toimunud mitmete kaasaegsete maksukogumislahenduste ja e-teeninduse keskkondade arendus ja kasutuselevõtmine.
Lisaks on Marek Helm algatanud mitmeid väga olulisi diskussioone ühiskonnas maksumoraali ja võrdse ettevõtluskonkurentsi ning hea koostöö ja usaldusliku suhte eesmärgil nii maksumaksjate kui ka partnerorganisatsioonidega.

2015 Egon Veermäe

Egon Veermäe alustas teenistust ametis 14 aastat tagasi ning alates septembrist 2010 kuni juunini 2016 oli ta Maksu- ja Tolliameti peadirektori asetäitja ametikohal.
Egoni eestvedamisel muudeti käibedeklaratsiooni esitamise põhimõtted, mis on aidanud suurendada Eesti maksukeskkonna läbipaistvust ning võimaldanud ettevõtjatel saada tagasi varimajandusele kaotatud käibed. Rakendunud süsteemiga aitavad ettevõtjad esitatud andmete abil ametil võidelda võrdsemate konkurentsitingimuste eest ning võimaliku pettuse kiiremini välja tuua. KMD INF muutis seni paberil ja kaua aega võtnud käibemaksukontrolli automaatseks ning kordi tõhusamaks.
KMD INFi tulemusena on oluliselt paranenud käibemaksu laekumine ja on toimunud muudatused käibemaksu deklareerimise kontrolliprotsessis.
Ametis hinnatakse Egon Veermäe eestvedaja rolli ja oskust kaasa rääkida kõigis ameti valdkonda puudutavates küsimustes.

2014 Rivo Reitmann

1. juulil 2014 rakendus maksukohustuslaste registri osana töötamise register. Töötamise registri arendamine tähendas Maksu- ja Tolliametile ligi 1,5 aasta jooksul koostööd Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, Tööinspektsiooni, Politsei- ja Piirivalveameti, Rahandusministeeriumi ja tarkvaraarendajaga. Maksu- ja Tolliametis koordineeris töötamise registri rakendamisega seotud tegevusi teenindusosakonna juhataja Rivo Reitmann. Tänu Rivo pühendumisele ja heale koostöö koordineerimisele erinevate ametkondade vahel sai töötamise register tähtaegselt kasutusele võetud. Sisuliselt on registri näol tegemist e-tööraamatuga, mille alusel tekib Eesti inimestel ravikindlustus, arvestatakse pensionide suurus.
Rahandusministeeriumi hinnangul avaldas tööturustatistikale mõju töötamise registri kasutusele võtmine ning sellega seonduvad Maksu- ja Tolliameti järelevalvelised tegevused. Töötamise register aitab kaasa varimajanduse osakaalu vähenemisele ja ausa konkurentsi loomisele ettevõtluses.
Tööandjatelt saadud tagasiside kinnitab, et register on väga kasutajasõbralik ja hoiab kokku tööandja aega riigiasutusega suhtlemisel.

2010 Aivar Rehe

Aivar Rehe pälvis Maksu- ja Tolliameti I klassi aumärgi erakordse panuse eest kahe suure ja eriilmelise organisatsiooni – Maksuameti ja Tolliameti – liitmisel. Edulooks kujunenud projekti puhul oli just Aivar Rehe otsustada see, missuguses mahus milliseid tegevusi integreerida. Ühinemisega saavutati eesmärgiks seatud dubleerimise vähendamine ja tõhususe kasv Maksu- ja Tolliametis.
Aivar Rehe töötas alates 2002. aastast Tolliameti peadirektorina, 2003. aastal asus täitma ka Maksuameti peadirektori ülesandeid, aastatel 2004–2006 töötas ta Maksu- ja Tolliameti peadirektorina.

2008 Aare Lapõnin

Aare Lapõnin töötas ametis aastatel 1994–2003, sh peadirektori asetäitjana infotehnoloogia ja arvestuse alal. Ametis töötamise ajal juurutas Aare Lapõnin ühtse Maksuameti andmebaasi idee ja käivitas selle nullist, mis viis meid e-teenuste kasutamiseni. Aare Lapõnini IT-struktuuri tsentraliseerimise idee algatus ja teostus viis Maksu- ja Tolliameti struktuuride liitmiseni.
 

II klassi aumärgiga tunnustatakse isikuid, kes ei ole ameti töötajad, ametile osutatud erakordsete teenete eest.

2021 Marko Mäe

Marko Mäe on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse maksu- ja tollivaldkonna äriteenuste osakonna juhataja, kes on ligi 20-aastase väga hea ja tulemusliku koostööga panustanud tolli- ja maksuteenuste infosüsteemide arenduse valdkonda. Marko on otseselt või kaudselt seotud kõikide Maksu- ja Tolliameti jaoks oluliste arendustegevustega. Markol on märkimisväärne panus süsteemsetes ümberkorraldustes Maksu- ja Tolliameti e-teenuste keskkonnas, mille tulemusena muutusid e-teenused tänapäevasemaks, töökindlamaks ning automatiseeritumaks.

2020 Peep Rausberg

Peep Rausberg on Eesti Kohtuekspertiisi Instituut keemiaosakonna peaekspert, kes on rohkem kui kümme aastat aidanud Maksu- ja Tolliametil võidelda narkokuritegevuse vastu. Peep Rausbergi panus tagab Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi tehtud ekspertiisiaktide kõrge kvaliteedi.

2020 Artur Gornischeff

Artur Gornischeff on Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kütusekvaliteedi ja tolliteenuse osakonna juhataja, kelle asjatundlik nõu ja koolitused on aidanud Maksu- ja Tolliameti ametnikel mõista kütuseproovide ja -analüüside tegemise loogikat, põhimõtteid ning standardeid, aidates tagada kütusevaldkonna järelevalve tõhusust.

2020 Anneli Valgma

Anneli Valgma on Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna nõunik, kes on Maksu- ja Tolliametile pikaajaline partner Eesti maksupoliitika kujundamisel ning maksunduse seadusandliku raamistiku väljatöötamisel ja rakendamisel. Anneli Valgma panus on aidanud riigil muuta paljud senised maksualased regulatsioonid efektiivsemaks ning uued regulatsioonid selgemaks, täpsemaks ja sisulisemaks.

2019 Mait Palts

Mait Palts on kauaaegne Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor, kes on alati olnud konstruktiivne partner riigile nii maksuhalduse kui ka -poliitika küsimustes. Ta on seejuures esindanud väärikalt suurt osa riigi ettevõtlusringkondi ning vahendanud nii nende igakülgset tagasisidet kui ka omi ideid ja ettepanekuid. Mait Paltsi panus on hea näide koostööst, mis on osutunud asendamatuks nii maksuhalduse ja -poliitika kvaliteedi tõstmisel kui ka maksumoraali ja ausa konkurentsi püsimisel.

2019 Priit Pastarus

Priit Pastarus on Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktorina andnud olulise panuse jõustruktuuride vahelisse tihedasse ja tulemuslikku koostöösse, mis on arvestanud kõikide osapoolte vajadusi ja riigi huvisid tervikuna. Turvalisema ühiskonna nimel tehtav koostöö Lääne-Eestis on tänu Priit Pastaruse panusele eeskujuks ka teistele regioonidele.

2019 Veiko Tali

Veiko Tali on Rahandusministeeriumi kantsler, kelle pikaajaline ja tulemuslik panus Eesti riigi ja Rahandusministeeriumi valitsemisala tõhusasse ja läbipaistvasse toimimisse on märkimisväärselt toetanud Maksu- ja Tolliameti kõrget usaldusväärsust ning vabatahtlikku maksukuulekuse kasvu Eestis.

2018 Raivo Rand

Raivo Rand on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse esimees. Ta on Maksu- ja Tolliametile toetav koostööpartner, kes on võtnud oma südameasjaks aidata tagada ausa konkurentsi toimimine ehitussektoris. Tema juhtimisel on liit pakkunud uusi ideid ja lahendusi, kuidas edukamalt sektoris tõkestada maksurikkumisi.

2018 Indrek Peterson

Eesti Ehitusettevõtjate Liidu tegevdirektorina on Indrek Peterson Maksu- ja Tolliametile oluline koostööpartner, kes on valdkonna esindajana läbi aastate aktiivselt panustanud ausa konkurentsi toimimisse ehitussektoris ning mõelnud kaasa olemasolevate maksurikkumiste tõkestamise meetmete efektiivsemaks muutmisele. Tänu Indrek Petersoni sisukale kaasamõtlemisele on saanud Maksu- ja Tolliamet suunata oma tähelepanu nendele süsteemsetele lahendustele, mis aitavad enam võrdset konkurentsi sektoris tagada.

2017 Meelis Riimaa

Meelis Riimaa on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse (RMIT) direktori asetäitja. Ta on alates 2000. aastast juhtinud erinevaid Maksu- ja Tolliameti IT-süsteemidega seotud arendusi ja mitmeid märgilisi e-lahenduste projekte.

2016 Aivo Adamson

Tänu Maanteeameti peadirektori Aivo Adamsoni otsustusjulgusele parandasime nelja ameti koostöös oluliselt kasutatud autode turgu. Märkimisväärne roll oli selles just Aivo Adamsonil ja tema juhitud Maanteeametil, kes pidid püüdlikult selgitama autoostjatele, miks autode arvelevõtmine mõnel juhul pikeneb, et Maksu- ja Tolliamet saaks autoostu tehingut kontrollida. Selle tulemusel aga vähenesid käibemaksupettused kasutatud autode sektoris märgatavalt ning automüüjad on tervitanud paranenud konkurentsikeskkonda.

2016 Eve Olesk

Riigiprokurör Eve Oleskil on olnud oluline panus selles, et Maksu- ja Tolliamet saaks tulemusliku kriminaalmenetlusega tegutseda ühiskonna ja majanduse kaitsmise nimel. Eve Olesk on koordineerinud pea kõiki Eesti piire ületavate kuritegude menetlusi ning aidanud Maksu- ja Tolliameti uurijatel pidada kinni kurjategijaid ja tuvastada kuriteo kaudu teenitud tulu.

2016 Urve Remmik

Pea ükski mahukas ja keerukas aktsiisi- ja tolliinfosüsteem ei ole valminud ilma Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse peaspetsialisti Urve Remmiku valvsa silma ja tehnilise taibuta. Tänu Urve Remmiku tööle ülikeerukate aktsiisi- ja tolliinfosüsteemide arendamisel ning juhtimisel saab Eesti ettevõtjate kaubavahetus sujuvalt välisriikidega üldse toimuda.

2016 Katrin Abram

Terve maailm teab Eesti füüsilise isiku tulu deklareerimist, kuid vähesed teavad, et selle IT-lahenduse arendamise ja aina mugavamaks tegemise eest on hea seisnud Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse peaspetsialist Katrin Abram. Tänu tema tööle on tulude deklareerimine üks kasutajasõbralikemaid maailmas ja selle eest on iga maksumaksja olnud kord aastas tänulik.

2016 Taavi Kotka

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekantsleri Taavi Kotka tuge Maksu- ja Tolliameti jaoks võtmetähtsusega IT-projektile hoo sisse andmisel ja vedamisel on võimatu üle hinnata. Näiteks Taavi Kotka toel kehtestatud käibedeklaratsiooni lisa on muutnud ameti kontrolli sisu ning 100 miljoni euro ulatuses puhastanud Eesti majandust käibemaksupettustest.

2015 Aivar Alavere

Aivar Alavere on Politsei- ja Piirivalveameti operatiivbüroo juhina teinud usaldusväärset koostööd Maksu- ja Tolliametiga, tagades rasketes ja organiseeritud kuritegevusega seotud menetlustes tõendite hankimise, luues niiviisi ausamat konkurentsikeskkonda ettevõtjatele.

2015 Antanas Šipavičius

Antanas Šipavičius töötas Leedu Rahandusministeeriumi Tolliametis peadirektorina aastail 2010–2014. Tal on pikaajaline laitmatu teenistus oma riigi tolliorganisatsioonis ning suur isiklik panus Balti riikide tollikoostöö arendamisse ja tugevdamisse.

2015 Toomas Saks

Eesti Õliühingu esindajana on Toomas Saks mitmete ameti valdkonnaga seotud probleemide arutamiste algatajaks. Ta on hea koostööpartner võrdsemate konkurentsitingimuste tagamiseks rakendatavate meetmete väljatöötamisel. Sisuka ja hea koostöö positiivne tulemus peegeldub ka kütusekäitlejate poolt tasumisele kuuluva käibemaksu laekumise pidevas kasvus.

2015 Toomas Tõnise

Toomas Tõnise on Eesti Olümpiakomitee asepresident ning Eesti Spordikoolituse ja -Teabe SA juhatuse liige. Ta on Maksu- ja Tolliameti pikaaegne hea koostööpartner spordiga seotud teemades. Toomase aktiivsel kaasabil on tehtud aastaid maksualast teavitustööd spordiringkonnas, et vältida teadmatusest tulenevaid eksimusi maksude tasumisel. Treeneritele ja sportlastele sotsiaalsete garantiide tagamiseks ja stipendiumi asemel töötasu maksmiseks vajalike lahenduste leidmisel on ta aktiivselt kaasa mõelnud, lahendusi otsinud, neid ellu viinud ning olnud Maksu- ja Tolliameti tegevuse toetaja. Tema eestvedamisel on edukalt käivitunud noorte treenerite tööjõukulude riiklik toetamine ning tegeletakse aktiivselt ka sportlaste tasustamise küsimustele lahenduse leidmisega.

2014 Enn Veskimägi

Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees aastatel 2004–2013 ning aktiivne koostööpartner Maksu- ja Tolliametile kuni tänaseni, andes ettevõtjana pidevalt tagasisidet maksukeskkonna toimimisest, avaldades arvamust selle paremaks (ausamaks) tegemisel. Just tol perioodil kujunes Maksu- ja Tolliametil välja tänaseni toimiv väga hea praktika ettevõtjatega suhtlemisel. Enn Veskimägi andis Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimehena Maksu- ja Tolliametile pidevalt võimaluse ettevõtjatele maksuhalduri tegevuse tutvustamiseks ning ühiste koostöövõimaluste leidmiseks.

Enn Veskimägi on selgelt olnud Maksu- ja Tolliameti tegevust toetav ning aidanud ettevõtjate seas selgitada maksukeskkonnas toimunud ja vajalikke muutusi. Mõjuka ja avalikkuses nähtaval kohal oleva organisatsiooni juhina on ta teinud aktiivselt koostööd riigiga nii maksupoliitiliste otsuste arutamisel kui ka nõu andmisel maksude administreerimist puudutavates küsimustes. Ta on alati seisnud ausa ja läbipaistva ettevõtluskeskkonna eest. Tema kaasamõtlemine ja osutamine probleemsetele kohtadele koos uudsete lahenduste pakkumisega on aidanud riigil muuta senised regulatsioonid efektiivsemaks, sh seisnud riigihangete valdkonna arendamise eest, osaledes ise aktiivselt oma ettepanekutega õiguskeskkonna parandamisel. Riigihangete korrastamisel on positiivne mõju maksude laekumisse. Enn Veskimägi toetus riigile oluliste teemade tutvustamisel ja rakendamisel ettevõtlusorganisatsioonides on olnud järjepidev ja kasulik.

2014 Norman Aas

Justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas, töötades 2005. aastast kuni 2014. aasta augustini riigi peaprokurörina, on olnud Maksu- ja Tolliametile pikaajaliseks koostööpartneriks Maksu- ja Tolliameti pädevusse kuuluva kriminaalmenetluse õiguse raamistiku kaasajastamisel ja rakendamisel. Ta on koordineerinud ja osalenud mitmete oluliste maksu- ja tollikuritegude alaste seaduste ja muude õigusaktide ettevalmistamises ning menetlemises, mis vahetult ja oluliselt on aidanud kaasa ameti eesmärgi – ebaausa majandustegevuse osakaalu vähendamise – saavutamisele. Tema juhtimisel on riigiprokuratuuri kaasabil tehtud kriminaalmenetluse ja karistusõiguse täiendused, mis on mõjutanud Maksu- ja Tolliameti suutlikkust võidelda maksu- ja tollikuritegevusega.

2013 Lemmi Oro

Lemmi Oro on Eesti maksusüsteemi teenistuses alates 1991. aastast. Ta alustas tolleaegses Riigi Maksuametis, kust liikus Tallinna Maksuametisse direktori asetäitja ametikohale. 1995. aastal asus ta Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonna juhataja asetäitja ametikohale. Alates 1999. aastast on ta edukalt juhtinud Rahandusministeeriumi maksupoliitika osakonda. Maksupoliitika osakonna juhatajana on ta olnud Maksu- ja Tolliametile pikaajaliseks partneriks Eesti maksu- ja tolliõiguse raamistiku kaasajastamisel ja rakendamisel. Ta on koordineerinud mitmete oluliste maksundusseaduste ja muude õigusaktide ettevalmistamist ning menetlemist, mis vahetult ja oluliselt mõjutavad Maksu- ja Tolliameti tegevust. Ta osales Eesti maksupoliitika väljatöötamisel aastatel 1992–1993 ja ka maksupeatüki läbirääkimisel Euroopa Liiduga liitumisel. Maksupoliitika kujundamisel ning maksunduse seadusandliku raamistiku väljatöötamisel ja rakendamisel on Lemmi teinud tihedat ja konstruktiivset koostööd maksuhalduriga.

2012 Juha Niskanen

Juha Niskanen on direktor Soome tolli peadirektori staabis. Oma erakordsete teadmiste ja kogemustega on ta olnud aktiivselt ning oluliselt abiks Eesti tolli kiirel ja tõhusal taasülesehitamisel ning ELiga liitumise ettevalmistamisel. Tal on olnud suur mõju mitte ainult Eesti ja Soome tollikoostöös, vaid on ka eeskujuks naaberriikidele ja nüüd ka ELi liikmesriikidele. Lisaks on Juha Niskanenil olnud oluline mõju Eesti siseriikliku ja rahvusvahelise piiritollipunktide koostöö arendamisele ning Venemaa-suunalise tollikoostöö loomisele.

2011 Jüri Kirme

OÜ Icefire juhatuse liikme Jüri Kirme erakordne pühendumus ning väga kvaliteetne ja kiire töö ametile oluliste infotehnoloogiliste lahenduste arendamisel tagas ameti enam kui 50 infosüsteemi kvaliteetse ja tähtaegse eurole üleviimise ning tõrgeteta töö. Jüri Kirme oli peamine arenduspartner uue tulude arvestuse süsteemi loomisel, mis lõi muuhulgas eelduse ka ettemaksukonto kasutuselevõtuks.

2011 Meelis Mandel

Ajalehe Äripäev peatoimetaja Meelis Mandeli oluline panus suurte ja süsteemsete pettuste päevavalgele toomisel on aidanud kaasa õiguskuulekuse suurendamisele. Äripäev on avaldanud artikleid kütuseturul toimuvatest pettuseskeemidest, samuti kohtutäiturite tegevuse kohta maksuarvestuse süsteemse petmise ja võlgade tasumise kahepalgelisuse paljastamisel ning kullaäris toimuvate pettuste kajastamisel.

2010 Gert Kauss

Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna vanemametniku Gert Kaussi tegevus oli määrav 2004.–2006. aastal Kagu tolliinspektuuri Luhamaa ja Koidula piiritollipunktis toime pandud süstemaatiliste korruptsioonijuhtumite paljastamisel ning kohtueelsel uurimisel.

2010 Dieter Nell

Saksamaa Tolli uurimisameti Balti riikide sideohvitseri Dieter Nelli erakordsed teened piiriülese organiseeritud kuritegevuse takistamisel aitasid ära hoida suure koguse narkootilise aine jõudmise Eesti tarbijateni. Tõhusa koostöö tulemusel pidas Maksu- ja Tolliameti uurimisosakond kinni ligi 50 kg puhast kokaiini. Tänu Dieter Nellile on kasvanud Maksu- ja Tolliameti suutlikkus osaleda meie elanikke ohustava piiriülese rahvusvahelise kuritegevuse tõkestamisel ka väljaspool Eestit.

2009 Kaire Hänilene

Lõuna Ringkonnaprokuratuuri II osakonna vanemprokuröri Kaire Hänilene tööülesannete hulka kuulub kriminaalmenetluse juhtimine maksu- ja tollieeskirjade rikkumistes. Kaire Hänilene oskuslikul juhtimisel on saavutatud läbi aastate mitmeid märkimisväärseid tulemusi kohtueelsete uurimiste läbiviimisel. Keeruliste maksukuritegude menetlemine on toonud kaasa kuritegelike ühenduste kohtu alla andmise ning tõkestanud maksukuritegusid olulises mahus.

2009 Arne Ansper

Cybernetica ASi infotehnoloogia osakonna arendusjuht Arne Ansper pälvis Maksu- ja Tolliameti II klassi aumärgi oluliste infotehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise eest. Arne Ansper on seotud Maksu- ja Tolliameti tolliteemaliste projektidega alates 2003. aastast. Tema osavõtul, eestvedamisel ja ideelisel juhtimisel on ameti arenduspartner Cybernetica AS teinud mitmed tolli jaoks olulised projektid. Arne Ansper on olnud väga heaks partneriks innovaatiliste lahenduste pakkumisel ja teostamisel.

2008 Heikki Metsälampi

Soome Tolliameti teabe- ja uurimisosakonna peaspetsialist Heikki Metsälampi oli Põhjamaade tolli ja politsei sideohvitser Eesti Vabariigis aastatel 1995–2000. Heikki Metsälampi andis olulise panuse, aidates Maksu- ja Tolliametil luua operatiivsed kontaktid partnerorganisatsioonidega Põhjamaades. Tema tehtud töö aitas oluliselt kaasa piiriülese kuritegevuse tõkestamisele ja õigusrikkumiste avastamisele Eesti Vabariigi territooriumil. Tänu Heikki Metsälampi tegevusele avastas 1995.–2000. aastal Eesti toll mitmeid suuri alkoholi- ja salakaubaveojuhtumeid.
 


Tutvustus ja struktuur

Maksu- ja Tolliamet (MTA) tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.

Loe edasi

Ametnike volitused

Lehelt leiate rahandusministri volitused Maksu- ja Tolliameti peadirektorile ning Maksu- ja Tolliameti peadirektori volitused Maksu- ja Tolliameti ametnikele.

Loe edasi

Töötamine Maksu- ja Tolliametis

Iga maksumaksja panustatud 100 eurot aitab 100 euro võrra ehitada Eestit. Maksu- ja Tolliametis (MTA) aitad Sina kaasa sellele, et maksuraha laekub ning majanduskeskkond on kaitstud. Sellega võimaldad kõigil Eesti elanikel anda oma osa, et riik toimiks.

Loe edasi

Eelarve

Maksu- ja Tolliameti 2019.–2022. a eelarved.

Loe edasi

Riigihanked

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) osutab Maksu- ja Tolliametile riigihangete korraldamise teenust. RTK lähtub teenuse osutamisel riigihangete seadusest ning RTK riigihangete korraldamise ja lepingute sõlmimise korrast.

Loe edasi

E-arved

Palume arvestada, et Maksu- ja Tolliametile saab saata arveid ainult e-arvetena.

Loe edasi

Lobitegevusest teavitamine

Valitsus kiitis 11.03.2021 istungil heaks justiitsministeeriumi ette valmistatud lobistidega suhtlemise hea tava ametiisikutele.

Loe edasi

Euroopa Liidu toetusega projektid

Lehelt leiab informatsiooni selle kohta, milliseid projekte on rahastatud välisvahendite abiga.

Loe edasi

Rahvusvaheline koostöö

Rahvusvaheline koostöö on Maksu- ja Tolliameti igapäevase tegevuse lahutamatu osa, millega anname oma panuse Eesti kohustuste täitmisse Euroopa Liidu liikmesriigina ja tema huvide kaitsmisse rahvusvahelises maksu- ja tollikeskkonnas.

Loe edasi

Viimati uuendatud 22.08.2022

Kas sellest lehest oli abi?