You are here

I. Starting a business and overview of the liabilities for a sole proprietor

1. Business and a sole proprietor (FIE)


What is business?


For the purposes of the Income Tax Act, business is a person's independent economic or professional activity (including the professional activity of a notary or bailiff and the creative activity of a creative person engaged in a liberal profession), the aim of which is to derive income from the production, sale or intermediation of goods, provision of services, or other activities, including creative or scientific activity (subsection 14 (2) of the Income Tax Act).

For the purposes of the Value-Added Tax Act, “business” means the independent economic activity of a person, in the course of which goods are transferred or services provided, whatever the purpose or results of that activity. The professional activities of a notary and bailiff are also deemed to be business (subsection 2 (2) of the VAT Act).

According to the regulatory legislation about their activities as regards accounting and taxation, a notary and bailiff are deemed to be sole proprietors.

A sole proprietor (or FIE) is a natural person who is engaged in business. Any natural person can be a sole proprietor, including a minor of at least 15 years of age to whom his/her parent has granted consent or whose active legal capacity to engage in economic activity the court has extended (§§ 9 to 11 of the General Part of the Civil Code Act).

A sole proprietor and an enterprise as an economic unit, belonging to the person through which the person operates, is not a legal person.

A sole proprietor may operate in areas of activity in which operation is not prohibited by law. Areas of activity for which a licence is required or in which only a particular class of undertaking may operate may be provided by law (subsections 4 (1) and (2) of the Commercial Code).

Business organisation includes the following characteristic features:

 • a sole proprietor himself/herself decides how, to whom and when he/she provides his/her services;

 • a sole proprietor provides goods or services in his/her own name (indipendently) to other persons (purchasers/contracting entities);

 • a sole proprietor may employ other persons, that is, he/she may be an employer to other persons;

 • a sole proprietor acquires and repairs the devices, work equipment and the like used in his/her business, on own account;

 • a sole proprietor organises his/her accounting pursuant to the Accounting Act;

 • a sole proprietor determines the proportion of the part of the assets used in his/her business with the assets listed to be used in the business;

 • a sole proprietor acquires the materials, goods and services for the business on own account;

 • a sole proprietor cannot be an employer for himself/herself, send himself/herself for a business trip, pay a salary for himself/herself or a compensation for employment related use of a personal automobile or grant fringe benefits to himself/herself;

 • a sole proprietor may not conclude transactions with himself/herself (for example, enter into a loan agreement, an asset sale contract with himself/herself);

 • a sole proprietor as an undertaking bears the risk related to economic activities, assuming responsibility for his/her activity with all of his or her assets, that is, with both of the assets used in business and his/her personal property;

 • a sole proprietor submits to the Estonian Tax and Customs Board Form E of the income tax return reflecting the income and expenditure derived from his/her business as a sole proprietor.
   

2. The commencement of the activity


2.1. Registration of a natural person as a sole proprietor


Before the commencement of the activity, all sole proprietors must apply for their entry in the commercial register. Sole proprietorship shall be entered in the commercial register on the basis of a petition submitted by the sole proprietor (§ 3 of the Commercial Code).

For the entry of the sole proprietorship in the commercial register, a petition shall be submitted (digitally signed or certified by a notary) to the commercial register containing the following information:

 • the business name (requirements for a business name from §§ 7 to 15 of the Commercial Code ), if the name of the farm is used, then the reference to the number of the registered immovable property in the land register as well;
 • the postal address of the sole proprietor (the number of the apartment and house, the name of the street or farm, the name of the settlement, the name of the local government and county and the postal code);
 • the information about the sole proprietor (the first name and surname, Estonian person identification code and, in the absence thereof, the date, month and year of birth);
 • the beginning and end of the financial year (we remind you here that irrespective of the sole proprietorship´s financial year, a period of taxation is still a calendar year);
 • if needed, the information about the suspension of the business, its seasonal or temporary activity (subsection 3 (3) of the Commercial Code);
 • communication means (telephone number, fax number, e-mail address, website address, and so on);
 • the information on the planned principal activity. A farmer may have two activities in the commercial register, differently from the other sole proprietors (for example, in a tourism farm the farmer may be engaged in production of agricultural products and accommodation services at the same time).
 • a receipt for payment of the state fee.

Täpsem informatsioon Justiitsministeeriumi veebilehel „Füüsilisest isikust ettevõtja".

Notari registreerib Notarite Koda ning kohtutäituri registreerib Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.

Maksuhaldur kasutab maksuarvestuse pidamiseks muuhulgas ka äriregistrilt, Notarite Kojalt ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojalt FIE kohta saadud andmeid. Seega on väga oluline, et registrisse kantud FIE ettevõtlust puudutavad andmed oleksid korrektsed. Siinjuures tuleb meeles pidada, et FIE peab maksukohustusi täitma seni, kuni ta on ettevõtjana registrisse kantud.
 

FIE palgatöötajana


FIE-ks olemine ei välista töötamist tööandja juures. Kuna FIE ja füüsiline isik on üks ja sama isik, siis võib füüsiline isik teenida tulu mitmel moel (nt palgatulu, tulu väärtpaberite võõrandamisest, tulu ettevõtlusest jne), kuid seejuures peab ta eristama oma erinevaid tululiike füüsilise isiku tuludeklaratsioonis.
 

FIE registreerimine on avalik info


Kõik asjahuvilised saavad e-äriregistri teabesüsteemi kaudu kontrollida, kas isik on FIE-na registreeritud.
 

Teadmiseks
 • Maksuseadustest tulenevad kohustused laienevad ka FIE-le, kes on jätnud ennast äriregistrisse kandmata.
 • Maksuseadustes sätestatud õigused laienevad FIE-le alates tema kandmisest äriregistrisse, seega oma ettevõtlustulust võib TuMS 6. peatükis lubatud mahaarvamisi teha ainult äriregistris FIE-na registreeritud isik.
 • Ettevõtluseks ei loeta füüsilise isiku poolt oma väärtpaberite võõrandamist. Väärtpaberite ost-müük ja sellest saadud kasu maksustatakse alati kui kasu vara võõrandamisest.
 • Maksumaksja enda valikul võib ettevõtlustulu hõlmata ka rendi- ja üüritulu või litsentsitasu.


2.2. FIE peab:

 • pidama oma tegevuse kohta raamatupidamisarvestust;
 • pidama lisaks raamatupidamisarvestusele täiendavat arvestust maksustamise seisukohast tähendust omavate asjaolude kohta (maksuarvestust);
 • maksma ettevõtlustulult tulu- ja sotsiaalmaksu ning juhul, kui ta on kohustusliku kogumispensioniga (II pensionisambaga) liitunud, maksma ka kohustuslikku kogumispensioni makset;
 • esitama füüsilise isiku tuludeklaratsiooni vormile A lisaks ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E) hiljemalt maksustamisperioodile (kalendriaastale) järgneva aasta 31. märtsiks (ettevõtlustulult makstava sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni makse arvutab Maksu- ja Tolliamet tuludeklaratsiooni vormi E alusel ning tulumaksu tuludeklaratsiooni vormide A ja E alusel ning saadab FIE-le sellekohase maksuteate hiljemalt 1. septembriks; maksuteate järgi tasumisele kuuluvad maksud peab FIE tasuma hiljemalt 1. oktoobriks);
 • maksma maksustamisperioodil sotsiaalmaksu avansilisi makseid;
 • alates teisest tegevusaastast maksma maksustamisperioodil tulumaksu avansilisi makseid;
 • hooajaliselt või ajutiselt tegutsev FIE, kes on märkinud registreerimise avalduses ettevõtlusega tegelemise algus- ja lõppkuupäeva, ei pea igakordsest alustamisest või lõpetamisest teavitama. FIE-l on õigus äriregistrile tegevuse peatamisest ette teatada, märkides avalduses ajavahemiku, millal ettevõtlus peatatakse. Peatatud ajavahemikul ei loeta isikut maksustamise seisukohast FIE-ks.


2.3. Kui FIE on tööandja, siis peab ta:

 • registreerima oma töötajad töötamise registris – see kohustus tekib FIE-l juhul, kui ta võtab töölepinguga või võlaõigusliku lepingu (töövõtu-, käsundus- või muu teenuste osutamiseks sõlmitud lepingu) alusel tööle inimese, kelle eest ta on kohustatud maksma makse;
 • samuti registreerima töötamise registris tema juures vabatahtlikkuse alusel tasu saamata töötavad isikud (vaadake lisaks rubriigist „Töötamise registreerimine");
 • töötajale tehtavatelt väljamaksetelt kinni pidama tulumaksu, töötuskindlustusmakse, kohustusliku kogumispensioni makse (kui töötaja on liitunud pensioni II sambaga);
 • arvestama ja tasuma sotsiaalmaksu;
 • maksma töötajatele tehtavatelt väljamaksetelt tööandja töötuskindlustusmakset;
 • esitama Maksu- ja Tolliametile väljamaksete tegemise kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni (vorm TSD) koos vastavate lisadega ning hiljemalt samaks tähtajaks kandma nimetatud maksud ja maksed üle Maksu- ja Tolliameti pangakontole.


2.4. Käibemaksukohustuslasena registreerimine


Kui FIE maksustatav käive kalendriaasta algusest arvates on ületanud 40 000 eurot, siis peab ta end nimetatud suuruses käibe tekkimise päevast Maksu- ja Tolliametis käibemaksukohustuslasena registreerima. FIE võib end käibemaksukohustuslasena registreerida ka enne kohustusliku 40 000 euro ületamist.

Kui FIE ei ole end õigeaegselt käibemaksukohustuslasena registreerinud, siis registreeritakse ta tagasiulatuvalt. Sellisel juhul tuleb FIE-l neile klientidele, kellele ta on esitanud arved pärast 40 000 euro suuruse käibe ületamist, välja kirjutada uued arved, mis sisaldavad ka käibemaksu.
 

Käibemaksukohustuslasest FIE peab:
 • esitama Maksu- ja Tolliametile käibedeklaratsiooni (vorm KMD) maksustamisperioodile (kalendrikuule) järgneva kuu 20. kuupäevaks;
 • kandma samaks tähtpäevaks käibemaksu Maksu- ja Tolliameti pangakontole;
 • esitama Maksu- ja Tolliametile ka ühendusesisese käibe aruande (vormi VD) maksustamisperioodile (kalendrikuule) järgneva kuu 20. kuupäevaks, kui käibemaksukohustuslane, s.t FIE, müüb kaupa või osutab teenuseid teiste Euroopa Liidu riikide käibemaksukohustuslastele.

Vaadake lisaks peatükki „VI. FIE ja käibemaks"


Veel teadmiseks


Kui FIE ei ole tasunud makse (sh avansilisi makseid) seadusega sätestatud tähtpäevaks, peab ta tähtajaks tasumata maksusummadelt arvestama ja tasuma intressi 0,06% päevas. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, millal maksu tasumine seaduse järgi pidi toimuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud (maksukorralduse seaduse §-d 115 ja 117).

Lisainfo

 
13.01.2020