Erikasutus

Allolev informatsioon annab ülevaate ajutise impordi tolliprotseduuri ja lõppkasutusprotseduuri rakendamisest.

Ajutine import

Ajutise impordi protseduuri korral võib reekspordiks mõeldud liiduvälise kauba suhtes kohaldada liidu tolliterritooriumil täieliku või osalise tollimaksuvabastusega erikasutust, kohaldamata selle suhtes muid asjakohaste kehtivate sätetega kehtestatud makse ja kaubanduspoliitika meetmeid, kui nad ei keela kauba sisenemist liidu tolliterritooriumile või kauba väljaviimist liidu tolliterritooriumilt.

Lugege rohkem juhenditest:

Õigusaktid ja lisainfo

Euroopa Nõukogu direktiiv 2006/112/EÜ
28. november 2006, käsitleb ühist käibemaksusüsteemi (kuuenda direktiivi (77/388/EMÜ) uuestisõnastamine)

Uued reeglid transpordivahendite ajutiseks importimiseks ELi
WCO juhend (inglise keeles)

TAXUDi veebileht "Ajutine import"

Liiduväliste veesõidukite ajutine import

Veesõidukite ajutise impordi maksimaalne ajavahemik on 18 kuud. Seda ajavahemikku saab taotluse alusel pikendada erandkorras (sh COVID-19 seoses) mõistliku aja võrra. 

ATA märkmik

ATA-märkmikke väljastab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Kui reekspordi tähtajal ei ole võimalik ajutiselt imporditud kaupa reeksportida seoses COVID-19 levikuga, siis tuleb teavitada tolli reekspordi tähtaja pikendamise vajadusest. Toll võib reekspordi tähtaega erandjuhul pikendada.

Võimalusel palume ATA-märkmiku reeksport lõpetada, suunates ATA-märkmikuga hõlmatud kaup tollilattu.

Juhendid

Kommentaaridega Istanbuli konventsioon ja selle lisad.
Juhend annab ülevaate ATA-märkmiku vormistusest, tollivormistusest, tollikontrollist ning tollijärelevalvest.
ATA-märkmiku eestikeelne mudel.

Lõppkasutus

Lõppkasutusprotseduur on eriprotseduur, mille korral lubatakse kaup vabasse ringlusse tollimaksuvabastuse või vähendatud tollimaksumääraga kauba erikasutuse tõttu.

Kauba saab suunata lõppkasutusprotseduurile, kui Eesti Tollitariifistikus (ETT) on kaubakoodi juures vastav lõppkasutusele viitav allmärkus või kauba kirjelduses sisaldub viide lõppkasutusele või on tegemist tollitariifistiku (2658/87) I lisa eelsätete II jao erisätetes või määruses (EÜ)150/2003 tollimaksust vabastatud kaubaga.

Lõppkasutuse soodusmeetmed laienevad tollimaksule ning nende meetmete rakendamise eesmärgiks on teatud tööstuse ja kaubanduse arengu soodustamine. Lõppkasutuse soodustus ei laiene käibemaksule, samuti aktsiisi- ega dumpinguvastastele maksudele.

Lugege rohkem juhendist „Lõppkasutus". 

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfo@emta.ee.

Viimati uuendatud 15.11.2021

Kas sellest lehest oli abi?