Deklaratsiooni esitamise võimalused

 • Deklaratsiooni saab esitada e-MTAs kas käsitsi sisestades või failist laadides. 
  Deklaratsiooni saab laadida XML-failist kas ühe failina või lisade kaupa. Lisaks on lisasid 1 ja 2 ning vormi INF 1 võimalik laadida ka CSV-failist pärast deklaratsiooni moodustamist. 

  deklaratsiooni esitama

 • Deklaratsiooni on võimalik esitada ka üle X-tee.

 • Paberil võib deklaratsiooni TSD esitada siis, kui on kuni 5 rida, s.t deklareeritakse kuni viis väljamakse saajat.

Käsiraamat - deklaratsiooni esitamise juhised

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Lisa 2 osa 1a täitmise näited alates 01.01.2022

Mitteresidendile tehtud väljamaksete deklareerimise näited.

Alates 1. jaanuar 2022.a on Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriigi (EL liikmesriigid, Island, Liechtenstein, Norra) residendist füüsilisel isikul sarnaselt Eesti residendiga õigus kasutada maksuvaba tulu  igakuiselt.

Alates 2022 jõustuva TuMS muudatus ei laienda isikute ringi, kellel on õigus Eestis maksuvaba tulu kasutada, vaid võimaldab neil seda teha jooksvalt. Kuni 2021 aasta lõpuni oli tulu deklareerimisel EMP liikmesriigi residendil õigus Eesti maksuvaba tulu kohaldamiseks esitada kord aastas tuludeklaratsioon ning sellega saada tagasi Eestis enamkinnipeetud tulumaksu. 

Mitteresidendile tehtavad väljamaksed deklareerib väljamakse tegija (tööandja) vormi TSD lisal 2. Eesti maksuvaba tulu kohaldamise õigus on vaid juhul, kui EMP liikmesriigi resident:

 • esitab väljamakse tegijale avalduse Eesti maksuvaba tulu kohaldamiseks (kuni 500 eurot, avaldus on ühekordne, kuid seda võib muuta) ja

 • koduriigi (!EMP liikmesriik) kohta on Maksu- ja Tolliameti andmebaasi enne vormi TSD lisa 2 esitamist sisestatud kehtiv saaja koduriigi maksuhalduri kinnitatud residentsustõend

Väljamakse tegija (tööandja) saab EMP liikmesriigi residendi residentsustõendite kehtivust kontrollida mitteresidentsuse päringu abil.

Kolmandate riikide (näiteks Venemaa, Ukraina, Ameerika Ühendriigid, Kanada jne) residendil ei ole õigust Eesti maksuvaba tulu kohaldamisele ei väljamakse tegemisel vormil TSD lisa 2 ega saaja tuludeklaratsioonis.

Maksuvaba tulu arvestamiseks on samad reeglid, mis residendist füüsilisetel isikutel:

 • Kui väljamakse saaja saab maksustatavat tulu mitmelt tulumaksu kinni pidajalt, võib ta eelnimetatud avalduse esitada ainult ühele enda valitud tulumaksu kinni pidajale. 

 • Maksuvaba tulu summa ei või olla väiksem kui null ja suurem kui 500. Maksumaksja võib oma avalduses ette näha väiksema summa maha arvamiseks. 

 • Deklareeritud maksuvaba tulu summa ei tohi olla suurem kui deklareeritud väljamakse summa.

 • Väljamakse saajast maksumaksja võib kalendriaasta jooksul oma otsust (avaldust) maksuvaba tulu suuruse kohta muuta, olenevalt tulu suurusest, aga ka avaldust tühistada, et maksuvaba tulu ei kohaldataks.

 • Samas kuus samale mitteresidendile tehtavad väljamaksed arvutatakse maksuvaba tulu arvutamiseks kokku

 • Eelmises kalendrikuus kasutamata tulumaksuvaba summat ei arvestata järgmisel kalendrikuul. 

 • Kui väljamaksele kohaldub  maksulepingust tulenev maksuvabastus, siis maksuvaba tulu liiki ja summat ei täideta.
   

Lisainfo

Viimati uuendatud 10.01.2022

Viimati uuendatud 31.05.2022

Kas sellest lehest oli abi?