Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Rahvusvaheline sõjaline peakorter

Käibemaksuga ei maksustata kauba importi rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus. Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmetele ja nende ülalpeetavatele ning peakorteri lepingupartnerite töötajatele ja nende ülalpeetavatele kohaldatakse maksuvabastust kauba importimisel ja käibemaksu tagastamist kauba või teenuse saamisel Eestist, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus. Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmete ja nende ülalpeetavate suhtes kohaldatakse kauba või teenuse saamisel Eestis tasutud käibemaksu tagastamisel kogumaksumuse alammäära 64 eurot.

Samuti rakendatakse peakorterile kaupade ja teenuste müügil käibemaksu 0%-list määra, kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus. Sellised välislepingud on eeskätt Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vaheline relvajõudude staatust reguleeriv kokkulepe (NATO SOFA), Protokoll Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta (Pariisi protokoll) ning Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vaheline Pariisi protokolli lisakokkulepe.

Kõnealuse 0%-lise määraga maksustatavat käivet tõendavaks dokumendiks on NATO relvajõudude või sõjalise peakorteri esindaja ja Kaitseministeeriumi kinnitusega käibemaksuvabastustõend, mille vorm on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 282/2011 (lisa II).

Peakorteri ja selle lepingupartnerite töötajate ning nende ülalpeetavate õigust taotleda käibemaksuvabastust või käibemaksu tagastamist kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik.

Rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmete ja nende ülalpeetavate õigust taotleda käibemaksuvabastust või käibemaksu tagastamist kinnitab välisminister või tema volitatud ametnik.

Viimati uuendatud 06.05.2021

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?