Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Muu (v.a NATO) välisriigi relvajõud

Muu välisriigi relvajõududele ja tsiviilkoosseisule, nende liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele kohaldatakse Eestis maksusoodustusi juhul, kui see on ette nähtud Riigikogu ratifitseeritud välislepingus.

Relvajõudude ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu ning nende liikmete ja liikmete ülalpeetavate õigust taotleda käibemaksuvabastust või käibemaksu tagastamist kinnitab kaitseminister või tema volitatud ametnik.

1. juulist 2022 kehtib nõukogu direktiiv (EL) 2019/2235, millega ühtlustatakse liidu raames ja NATO egiidi all ette võetavate kaitsetegevustega kaasnev käibemaksustamine ning kehtestatakse liidu kaitsetegevusele NATO kaitsetegevusega sarnased käibemaksusoodustused. Kaitsetegevus, millega rakendatakse ÜJKP raames ELi meetmeid, hõlmab sõjalisi missioone ja operatsioone, lahingugruppide tegevust, vastastikust abi, alalise struktureeritud koostöö projekte ning Euroopa Kaitseagentuuri meetmeid. Sellega seoses täiendatakse ka käibemaksuseadust (KMS).

KMS § 15 lõike 3 punktides 6 ja 61 tehtavate muudatustega maksustatakse nullprotsendilise määraga kaubad ja teenused, mis on mõeldud ELi liikmesriigi relvajõudude või nendega kaasas oleva tsiviilpersonali tarbeks, kui need relvajõud osalevad väljaspool oma liikmesriiki kaitsetegevuses, millega rakendatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (edaspidi ÜJKP) raames ELi meetmeid. Nullprotsendilist määra ei rakendata Eesti relvajõududele Eestis võõrandatavate kaupade ja osutatavate teenuste osas.

Liikmesriigi relvajõudude õigust nullprotsendilise maksumääraga kauba soetamiseks või teenuse saamiseks kinnitab käibemaksuvabastustõendil kaitseminister või tema volitatud ametnik (KMS § 15 lõige 52).

KMS § 39 lõikes 2 tehtavate muudatustega vabastatakse käibemaksust kaubad, mida liikmesriigi (välja arvatud Eesti) relvajõud impordivad kas enda või nendega kaasas oleva tsiviilpersonali tarbeks, kui need relvajõud osalevad väljaspool oma liikmesriiki kaitsetegevuses, millega rakendatakse ÜJKP raames ELi meetmeid.

KMS § 15 lõike 3 punktides 6 ja 61 ning § 39 lõikes 2 sätestatud maksusoodustus kohaldub üksnes ÜJKP kaitsetegevusega otseselt seotud ülesannete täitmisega seonduvale kaubale või teenusele ja need ei hõlma ÜJKP tsiviilmissioone. Sellest tulenevalt võib maksusoodustust tsiviilpersonali tarbeks võõrandatud kaupade või neile osutatud teenuste suhtes kohaldada üksnes siis, kui tsiviilisikud on kaasas relvajõududega, kes täidavad ÜJKP kaitsetegevusega otseselt seotud ülesandeid väljaspool oma liikmesriiki. Ülesandeid, mida täidab üksnes tsiviilpersonal või mida täidetakse üksnes tsiviilvõimeid kasutades ei käsitata kaitsetegevusena.

Viimati uuendatud 28.06.2022

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?