Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Maksulao pidamise loa taotlemine

Maksulao nõuded, maksulao pidamise loa väljastamise, kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning maksuladustamisel oleva kauba hoidmise ja vedamise kord on kehtestatud rahandusministri 27.12.2005. a määrusega nr 88.

Maksulao pidamiseks on vaja maksuhalduri luba. Loa saamiseks tuleb esitada kirjalik taotlus e-MTA kaudu (valige „e-tolliteenused" → „LOAD" ja loataotluse lisamisel valige loa liigiks „Maksulao pidamise luba“).

Maksulao pidamise loa saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused (KMS § 44¹ lg 4):

  1. taotleja raamatupidamine võimaldab maksuhalduril taotleja tegevust kontrollida;
  2. taotlejal on kauba liikumise kohta täpne arvepidamine;
  3. taotlejal ei ole maksuvõlga;
  4. taotleja on maksuhaldurile esitanud tõesed andmed;
  5. taotlus on majanduslikult põhjendatud.

Maksulao luba on tähtajatu ning hakkab kehtima alates loale märgitud päevast.

Maksulaopidaja peab esitama tagatise maksuladustatud kaubalt tekkida võiva maksukohustuse täitmise tagamiseks. Tagatise esitamisele, aktsepteerimisele, vabastamisele, kasutamisele ja selle suuruse arvutamisele kohaldatakse tollialastes õigusaktides tollivõla kohta sätestatut (KMS § 44¹ lg 2).

Maksu- ja Tolliamet vaatab taotluse läbi, hindab selle põhjendatust ning määrab tagatissumma suuruse 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

Maksuhaldur võib keelduda maksulao pidamise loa väljastamisest, kui taotlejat on taotluse esitamise päevale eelnenud kuue kuu jooksul karistatud maksukorralduse seaduse §-s 154 või 156 sätestatud väärteo eest või kui ta on toime pannud karistusseadustiku §-s 389¹ sätestatud kuriteo, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud (KMS § 44¹ lg 5).

Viimati uuendatud 14.06.2021

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?