Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Maksulao pidamise loa peatamine

Maksuhaldur võib peatada maksulao pidamise loa kehtivuse kuni kaheks kalendrikuuks ja määrata tähtaja peatamise aluseks olnud asjaolude kõrvaldamiseks, maksuhalduri nõuete täitmiseks või kauba maksulaost väljatoimetamiseks, kui:

  1. laopidajat on loa kehtivuse peatamise päevale eelnenud kuue kuu jooksul karistatud maksukorralduse seaduse §-s 154 või 156 sätestatud väärteo eest või kui ta on toime pannud karistusseadustiku §-s 3891 sätestatud kuriteo;
  2. laopidajal on maksuvõlg;
  3. loa taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  4. maksulao tegevus ei ole maksulao pidamise nõuetega kooskõlas;
  5. maksulao tagatise nõuded ei ole täidetud. (KMS § 44¹ lg 11).

Maksulao pidamise luba tunnistatakse kehtetuks laopidaja e-MTA kaudu esitatud taotluse alusel või maksuhalduri algatusel.

Maksuhaldur võib loa kehtetuks tunnistada, kui:

  1. loa kehtivus oli enne kehtetuks tunnistamist peatatud käesoleva paragrahvi lõike 11 punktis 1 nimetatud põhjusel;
  2. laopidaja ei ole ettenähtud tähtaja jooksul kõrvaldanud asjaolusid, mis olid loa kehtivuse peatamise aluseks. (KMS § 44¹ lg 12)

Viimati uuendatud 06.05.2021

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?