Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Käibemaksusoodustused diplomaatidele

Käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele

Üldinformatsioon

KMS § 39 lõiked 1 ja 2 sätestavad loetelu isikutest, kellele vajaliku kauba importi ei maksustata ning kellele Eestis tasutud käibemaks kauba soetamisel või teenuse saamisel tagastatakse: § 39 lg 1 alusel:

 • Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale ja konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul);
 • erimissioonile ja Välisministeeriumi tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindajale, esindusele või peakorterile;
 • välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele;
 • erimissioonile;
 • Euroopa Liidu institutsioonile;
 • ülalnimetatud esinduse, asutuse ja erimissiooni haldustöötajale, välja arvatud liidu institutsiooni haldustöötaja § 39 lg 2 alusel;
 • ühises kaitsetegevuses osaleva NATO liikmesriigi (välja arvatud Eesti) relvajõududele ja nendega kaasas olevale tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele (alates 01.07.2022 laieneb see soodustus ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele, kui nimetatud relvajõud osalevad kaitsetegevuses, millega rakendatakse ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames Euroopa Liidu meetmeid).

Kui maksusoodustus on ette nähtud Riigikogus ratifitseeritud välislepingus, rakenduvad need:

 • rahvusvahelisele sõjalisele peakorterile;
 • rahvusvahelise sõjalise peakorteri liikmetele ja nende ülalpeetavatele ning peakorteri lepingupartnerite töötajatele ja nende ülalpeetavatele;
 • välisriigi, mis ei ole NATO liikmesriik, relvajõududele ja tsiviilkoosseisule ning nende liikmetele ja liikmete ülalpeetavatele;
 • rahvusvahelisele sõjalisele õppeasutusele.

Vastavad maksusoodustused on reguleeritud Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud korras.

KMS § 3 lg 6 p 3 kohaselt on KMS § 39 lõigetes 1 ja 2 sätestatud isikud vabastatud Eestis käibemaksu tasumise kohustusest, kui nad teisest liikmesriigist uue transpordivahendi soetavad.

Viimati uuendatud 27.04.2022

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?