Erisätted ja kinnisasja maksustamine

Maksustamise erisätted käibemaksuseaduse mõistes on käibemaksusoodustused diplomaatidele, välisesindustele, rahvusvahelistele organisatsioonidele, ELi institutsioonidele ning välisriigi relvajõududele; reisiteenuste maksustamise erikord; kinnisasja, metallijäätmete, väärismetalli ja metalltoodete maksustamise erikord; kasutatud kaupade käibemaksuarvestuse erikord; kassapõhise käibemaksuarvestuse erikord ja maksuladustamise eriregulatsioonid.

Käsiraamat

Käsiraamatu sisu avaneb allolevast teemade menüüst, alateemade kuvamiseks vajutage menüüribal noolele.

Eestis asuvad välisesindused ja diplomaadid

Importimisel vabastatakse käibemaksust välisriigi diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele ametialaseks kasutamiseks ning Eestisse akrediteeritud välisriigi diplomaatilisele esindajale, konsulaarametnikule (välja arvatud aukonsul) ja välisesinduse haldustöötajale isiklikuks kasutamiseks ettenähtud kaup. Kaup, mille importimisel käibemaksuvabastust taotletakse, tuleb deklareerida eraldi diplomaatilise kauba deklaratsioonidel. Õiguse käibemaksuvabastust taotleda kinnitab välisministeeriumi esindaja märkega eelnimetatud deklaratsiooni lahtris 7.

Haldustöötajal on õigus taotleda isiklikuks kasutamiseks kauba importimisel käibemaksuvabastust ainult sisseseadmise perioodil kolme esimese Eestis viibimise kuu jooksul.

Kauba tolliformaalsused teostatakse tollieeskirjades ettenähtud korras. Soetades kaupu ja teenuseid Eestist, on välisesindustel õigus siin makstud käibemaks tagasi saada. Eestis kauba soetamisel ja teenuse saamisel makstud käibemaks tagastatakse neile KMS § 39 lõikes 1 sätestatud tingimustel, arvestades seaduse § 39 lõike 4 alusel kehtestatud erandeid. KMS § 39 lõikes 4 nimetatud erandid on sätestatud Vabariigi Valitsuse 11.06.2004 määrusega nr 214. Käibemaksu tagastamiseks peab üldjuhul kaupade ja teenuste kogumaksumus koos käibemaksuga olema arve kohaselt vähemalt 64 eurot. Kommunaalmaksete, sideteenuste ja kütuse puhul vedelkütuse seaduse tähenduses tagastatakse käibemaks ka väiksema summa korral.

Käibemaksu ei tagastata kasutatud kauba soetamiselt. Samuti ei kuulu tagastamisele toiduainete soetamisel makstud käibemaks.

Tagastamiseks esitatakse taotlus välisministeeriumile iga kuu kohta järgneva kuu 10. kuupäevaks, lisades taotlusele KMS §-s 37 sätestatud nõuetele vastavad arved või nende koopiad, mille on kinnitatud arve väljastaja. Taotluse vorm on kehtestatud rahandusministri 02.05.2016 määrusega nr 20.

Taotluse esitaja õigust käibemaksu tagastamisele kinnitab välisminister või tema poolt volitatud ametnik oma allkirja ja pitsatiga taotlusel. Välisministeerium esitab taotluse koos dokumentidega maksuhaldurile dokumentide saabumise kuu või sellele järgneva kuu (juhul kui dokumendid saabuvad pärast 10. kuupäeva) 20. kuupäevaks. Käibemaksu tagastamist võib taotleda kuni 90 päeva jooksul alates kauba soetamise või teenuse osutamise päevast.

Maksuhaldur teeb taotluse suhtes otsuse ning kannab tagasimaksmisele kuuluva summa taotluses märgitud pangakontole 30 päeva jooksul alates ajast, millal saab ministeeriumilt dokumendid. Maksuhalduri märgistatud arved tagastatakse koos taotlusest tehtud koopiaga Välisministeeriumile.

Viimati uuendatud 06.05.2021

Viimati uuendatud 25.04.2022

Kas sellest lehest oli abi?