Tavakorras ajatamine

Kuidas saan taotleda maksuvõla tasumise ajatamist?

Tavakorras maksuvõla tasumise ajatamiseks esitage Maksu- ja Tolliametile taotlus.
Taotluse saate esitada:

 • e-posti teel digitaalselt allkirjastatuna aadressil pohjaemta.ee
 • posti teel aadressil Lõõtsa 8a, 15176 Tallinn
 • teenindusbüroos


Kui pikaks ajaks saan maksuvõlga ajatada?

Maksuvõla tasumise ajatamise taotlemisel soovitame teil arvestada oma reaalset majanduslikku olukorda. Seejuures pidage silmas, et mida lühema perioodi jooksul võla tasute, seda väiksemaks kujuneb võlalt arvestatav intressisumma.

Kuni võla täieliku tasumiseni arvestatakse võlalt intressi 0,06% päevas (s.o 21,9% aastas), mis on näiteks oluliselt kallim, kui pangalaenu intressi tasumine. Ajatamisel võib taotleda maksuvõlalt arvestatud intressi vähendamist 50% võrra. Vastav soov tuleb märkida taotlusele.

Teile sobiva ajakava aitab välja selgitada maksuvõla tasumise ajatamise kalkulaator.


Mida pean maksuvõla tasumise ajatamisel veel teadma?

Maksuvõla tasumise ajatamisel arvestage, et

 • ajatatud maksuvõlalt arvestatud intress tuleb teil tasuda pärast ajakava täitmist
 • lisaks ajakava maksete tasumisele tuleb õigeaegselt täita ka uusi maksukohustusi
 • ajatatud maksuvõlga on võimalik tasuda ka ennetähtaegselt
 • maksepuhkust rakendada ei ole võimalik
 • füüsilisest isikust ettevõtja ei või maksuvõlalt arvutatud intressi ettevõtlustulust maha arvata, kuna see ei ole ettevõtlusega seotud kulu


Kui kiiresti ja kuidas otsuse kätte saan?

Otsuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeme 20 päeva jooksul pärast taotluse saamist. Otsuse saadame teie poolt taotlusel märgitud viisil kas e-postiga, postiga või väljastame teenindusbüroos.

Otsuse tegemisel arvestame:

 • teie maksedistsipliini, näiteks seda, kas olete esitanud maksudeklaratsioonid õigeaegselt, kui pikaajaline on olnud maksuvõlg, jne
 • teie varalist seisundit
 • teie majandusnäitajaid
 • ajakava ja uute maksukohustuste täitmise võimalikkust
 • tagatise nõudmisel tagatise usaldusväärsust ja piisavust

Tagatise esitamisest

Teatud juhtudel võime küsida maksuvõla tasumise tagamiseks tagatise esitamist. Tagatisena eelistame registerpandi või hüpoteegi seadmist. Hüpoteegi seadmiseks kinnistule peate esitama eksperthinnangu, mis ei või olla vanem kui kolm kuud.


Kas Maksu- ja Tolliametil on õigus ajatamisest keelduda?

Meil on õigus jätta maksuvõla tasumise ajatamise taotlus rahuldamata, kui:

 • ajatamise vajadus ei ole piisavalt põhjendatud
 • teile on väljastatud korraldus maksuvõla tasumiseks 48 tunni jooksul
 • te ei pea õigusaktides sätestatud korras arvestust (nt ei ole esitatud majandusaasta aruannet) ja ei ole esitanud maksudeklaratsioone
 • te ei ole esitanud määratud ajaks piisavat või usaldusväärset tagatist
 • ilmnevad muud põhjused, miks maksuvõla tasumise ajatamine ei ole otstarbekas, näiteks asjaolu, et tegelikkuses suudate võla tasuda ilma ajakavata

 
Mis juhtub, kui ma maksuvõla tasumise ajakava ei täida?

Kui te ei täida maksuvõla tasumise ajakava või ei tasu ajakava kehtimise perioodil tähtaegselt oma jooksvaid makse, siis tunnistame otsuse ja/või intressimäära vähendamise kehtetuks ning võime arvestada ajatatud maksuvõlalt tagasiulatuvalt intressi täies määras.


Täiendav info

tel 1811
e-post volainfoemta.ee

 Tagasi | Üles