Maksuvõla tasumise ajatamisest

Kuidas taotleda maksuvõla tasumise ajatamist?

Maksukohustuslane esitab taotluse maksuvõla tasumise ajatamiseks vabas vormis või Maksu- ja Tolliameti kodulehel oleval taotluse vormil.


Kuhu taotlus esitada?

Taotlus esitatakse lähimasse piirkondlikku teenindusbüroosse, kust edastatakse see läbivaatamiseks tulude osakonna sissenõudmise üldmenetluse talitusele.

Taotluse koos lisamaterjalidega võib edastada ka e-posti teel digitaalselt allkirjastatult aadressile: pohjaemta.ee.


Mis peab taotluses olema?
 

 • Selgitus, kuidas on maksuvõlg tekkinud ja miks taotletakse maksuvõla tasumiseks ajatamist.
 • Põhjendus, kuidas suudetakse maksuvõla tasumise ajatamise perioodil tasuda ajatatud maksuvõlga ja täita muid jooksvaid kohustusi (nt pangalaenu või liisingmakseid).
 • Ajatamise perioodi pikkus, igakuiste maksete suurus, samuti tasumise kuupäev.


Millest lähtuda ajatamisperioodi pikkuse taotlemisel?

Taotluse esitamisel tuleb lähtuda põhimõttest, et arvestades reaalset majanduslikku olukorda, taotletakse maksegraafikut võla tasumiseks võimalikult lühikeseks perioodiks, sest kuni põhivõla tasumiseni lisandub iga päev intressi 0,06% päevas ehk 21,9% aastas, mis on tunduvalt kallim, kui oleks pangalaenu intressi tasumine.

Kasutades ajatamise kalkulaatorit, võite veenduda, kui palju lisandub täiendavalt tasumisele kuuluvaid intresse sõltuvalt ajatamisperioodi pikkusest.

Füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) ei saa ettevõtlustulust maha arvata maksuvõlalt arvestatud intresse, kuna eelnimetatud intress ei ole ettevõtlusega seotud kulu. Samas ei pea FIE nendelt summadelt tulumaksu tasuma.


Milliseid materjale tuleb lisada ajatamistaotluse juurde? 

Tulude ja kulude arvestus taotletava ajatamisperioodi kohta.
Kui maksuvõla tasumise ajatamise taotluse esitab maksukohustuslase volitatud esindaja, peab taotlusele lisama volitust tõendava dokumendi (MKS § 48).


Mida peab maksukohustuslane veel arvestama?

Tuleb arvestada, et:

 • ajatamisperioodil graafikujärgsetele maksetele lisanduvad kuni põhivõla tasumiseni täiendavalt arvestatud intressid;
 • maksuvõla tasumise ajatamine ei vabasta maksumaksjat tema jooksvate maksukohustuste täitmisest;
 • kui soovitakse ajatamisgraafikut ennetähtaegselt tasuda, peab tasumisel maksukorraldusele märkima viitenumbriks ajatamisotsuses märgitud viitenumbri. Muudel juhtudel kasutatakse tasumisel personaalset ettemaksukonto viitenumbrit.
 • maksukohustuslase rahalised kohustused tasutakse või tasaarvestatakse kohustuste tekkimise järjekorras;
 • maksukorralduse seadusest tulenevalt ei ole võimalik nn maksepuhkust rakendada.
   

Millest lähtub Maksu- ja Tolliamet esitatud taotluse rahuldamisel?

MKS-i § 112 lg 2 kohaselt võtab maksuhaldur taotluse rahuldamise otsustamisel arvesse maksukohustuslase varalist seisundit, majandusnäitajaid, varasemat maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmist (tähtaegselt deklaratsioonide esitamine ning senine maksude ja maksete tasumine), maksuvõla tasumise ajatamise otstarbekust ja tagatise nõudmise korral esitatud tagatise usaldusväärsust.


Mida võib esitada maksuvõla tasumise ajatamise tagatiseks?

 • Deposiidina maksuhalduri pangakontole makstud tagatissummat.
 • Käendust (käendajaks võib olla maksejõuline isik, keda maksuhaldur käendajana aktsepteerib).
 • Riigi kasuks seatavat registerpanti või hüpoteeki (pakutava pandi väärtuse kindlakstegemiseks on vaja esitada eksperthinnang, mis pole vanem kui 3 kuud).

Notariaalse lepingu sõlmimine tagatise seadmiseks toimub alljärgnevates linnades: Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.


Millisel juhul võidakse jätta taotlus rahuldamata?

Maksuhalduril on õigus jätta taotlus rahuldamata, kui:

 • taotluses puudub põhjendus maksuvõla tekkimise ja ajatamise vajaduse kohta või see ei ole piisav;
 • maksukohustuslasele on tehtud korraldus tasuda maksuvõlg 48 tunni jooksul korralduse saamise päevast arvates;
 • maksukohustuslane ei pea õigusaktides sätestatud korras arvestust, ei esita maksudeklaratsioone või ei säilita dokumente;
 • maksukohustuslane ei esita nõutud tähtaja jooksul tagatist või maksuhaldur ei pea esitatud tagatist küllaldaseks või usaldusväärseks;
 • maksuhaldur leiab pankrotimenetluses võlgniku tehtud kompromissettepanekut analüüsides, et võlgniku varaline seisund ei võimalda ka kompromissi tegemise tulemusel võetud kohustuste täitmist;
 • esineb muid asjaolusid või põhjuseid, mille tõttu maksuhaldur ei pea maksuvõla tasumise ajatamist otstarbekaks (nt deklaratsiooni või muu kogutud andmete kohaselt on maksukohustuslane tegelikult võimeline oma kohustusi täitma).


Kuidas saab maksukohustuslane vastuse esitatud taotluse kohta?

Maksuvõla tasumise ajatamise otsus koos tasumise maksegraafikuga või ajatamisest keeldumise otsus edastatakse maksukohustuslasele kirjalikult posti teel või antakse kätte allkirja vastu. Juhul, kui soovitakse otsuse väljastamist e-posti teel, peab maksukohustuslane või tema volitatud esindaja olema veendunud, et neil on võimalik avada digitaalallkirjastatud dokumente.


Mis juhtub siis, kui maksukohustuslane ei täida maksegraafikut või ei tasu jooksvaid makse?

Kui maksukohustuslane ei tasu graafikujärgseid või jooksvaid makse tähtaegselt, on maksuhalduril õigus rakendada valikuliselt või koos järgmisi meetmeid:

 • tunnistada kehtetuks maksuvõla tasumise ajatamise otsus;
 • tunnistada kehtetuks intressimäära vähendamine;
 • arvestada ajatatud maksusummalt tagasiulatuvalt intressi täies määras.


Mis juhtub siis, kui ajatamise otsus tunnistatakse kehtetuks?

Maksuvõla tasumise ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise korral tuleb kogu maksuvõlg kohe tasuda.
Maksuvõla tasumata jätmise korral alustatakse maksuvõla sundsissenõudmist.
 

Detailsema informatsiooni saamiseks maksuvõla tasumise ajatamise võimaluste kohta palume pöörduda tulude osakonna maksuvõlgade sissenõudmise üldmenetluse talituse kontaktisikute poole:

Aili Jallakas, tel 676 4138, sissenõudmise üldmenetluse talituse juhtivspetsialist;
Karmen Rist, tel 676 2071, sissenõudmise üldmenetluse talituse juhtivspetsialist.
 

 Tagasi | Üles