Maksukalender 2014

Kui kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäevaks puhkepäevale järgnevat esimest tööpäeva.

TähtaegFüüsiline isikFIEJuriidiline isikMitteresidentDeklaratsioonide esitamine ja maksude tasumine
Iga kuu 5. kuupäev  X Tehtud omakapitali väljamaksete korral väljastatakse isiku nõudmisel tõendi vorm TD.
Iga kuu 10. kuupäev X*XX***Tulu- ja sotsiaalmaksu ning kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustuse maksete deklaratsiooni vorm TSD esitamine, tulumaksu, sotsiaalmaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse ülekandmine.*****
  XX****Dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumi ning nende saajate  deklaratsiooni  INF 1 esitamine. Vorm INF 1 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal väljamakseid tehti.
  X X****Mittemaksustatavate dividendide, omakapitalist tehtud väljamaksete ja püsivast tegevuskohast väljaviidud kasumi deklaratsiooni INF 11 esitamine. Vorm INF 11 esitatakse ainult selle kuu kohta, millal maksustamisele mittekuuluvaid väljamakseid tehti.
  XX******

Lepingulisele investeerimisfondile tehtud väljamaksete ja kinnipeetud tulumaksu deklaratsiooni vorm LIF esitamine, tulumaksu ülekandmine.

Märkus: vorm LIF ei ole seisuga 02.01.2014 veel rahandusministri määrusega kinnitatud.

Iga kuu 15. kuupäev  X Aktsiisideklaratsiooni esitamine ja aktsiisi maksmine aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaubasaaja, maksuesindaja, tahkekütuse soojuse tootja, jäätmetest kütuse tootja, maagaasiaktsiisi maksja ja elektriaktsiisi maksja poolt.
  X Laevakütuse varustamise aruande esitamine (esitab laevavarustaja).
  X Aktsiisilao liikumise ja laoseisu aruande esitamine (esitab aktsiisilaopidaja).
  X Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisad 2-5) esitamine eelmise maksustamisperioodi kohta ja hasartmängumaksu tasumine
  X Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 6) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine õnnemänguturniiri reeglites märgitud osavõtutasude vastuvõtmise lõpetamise päevale järgneval kuul
  X Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 3) esitamine ja hasartmängumaksu tasumine kaubandusliku loterii mängureeglites märgitud võitude väljaandmise viimasele päevale järgneval kuul
 Iga kuu 20. kuupäev XX Käibedeklaratsiooni vormi KMD esitamine ning käibemaksu tasumine.*****
 XX Ühendusesisese käibe aruande (VD) esitamine.
 XX KMD INF1 esitamine (kohustus on kassapõhistel käibemaksukohustuslastel).
  X Hasartmängumaksu deklaratsiooni (lisa 1) esitamine järgmise maksustamisperioodi kohta ja hasartmängumaksu tasumine
JAANUAR

15

XXX Raskeveokimaksu tasumine **
  XX Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine.
  X Möödunud (eelneva) kolme kuu jooksul hasartmängu (välja arvatud õnnemänguturniiri) korraldamise kohta aruande HMA1 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
VEEBRUAR1 X*XX***Füüsilistele isikutele 2013. aastal tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ning arvestatud sotsiaalmaksu tõendi vormi TSM, TSM1 ja TM1 väljastamine isiku nõudmisel.
  X Maksusoodustustega seonduva informatsioonikohustuse kohta deklaratsiooni vormide INF 2, INF 3, INF 4, INF 5, INF 6 ja INF16 esitamine.
MÄRTS15 X XFüüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
31XX  Füüsilise isiku 2013. aasta tuludeklaratsiooni esitamine.
XXXXMaamaksu tasumine.
   X

Mitteresidendi Eestis asuva vara võõrandamisest saadud kasu deklareerimine vormil V1. Deklareerimise erandid:
- Kinnisasja korral esitatakse tuludeklaratsioon vormil V1 ühe kuu jooksul pärast kasu saamist. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.
- Lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil V1 Eestis maksustatava kasu vara võõrandamisest ühe kuu jooksul kasu saamisest. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.

   X

Mitteresident, kes sai Eestis tulumaksuseaduse alusel maksustatavat tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud, ning maksuleping ei vabasta tulumaksust, esitab tuludeklaratsiooni (vormi A1). Tulumaksu tasumise tähtaeg 3 kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamise tähtajast.
Lepinguline investeerimisfond deklareerib vormil A1 intressi või üüri- või renditulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud. Tulumaksu tasumine kolme kuu jooksul alates vormi A1 esitamise tähtajast.

APRILL10 XXX****Mitteresidendile makstud intressi deklaratsiooni (vormi INF 12) esitamine.
 X*XX***Isikliku sõiduauto hüvitise deklaratsiooni INF 14 esitamine.
 
15
XXX Raskeveokimaksu tasumine.**
  XX Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine.
  X Möödunud (eelneva) kolme kuu jooksul hasartmängu (välja arvatud õnnemänguturniiri) korraldamise kohta aruande HMA1 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
JUUNI15 X XFüüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
30   X****Püsiva tegevuskoha raamatupidamise majandusaasta aruande esitamine. Kui majandusaasta ei ühti kalendriaastaga, esitatakse aruanne kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõpust.
JUULI1X   Füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel.
  X Deklaratsiooni vormi INF 9 esitamine.
 
15
XXX Raskeveokimaksu tasumine.**
  XX Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine.
  X Möödunud (eelneva) kolme kuu jooksul hasartmängu (välja arvatud õnnemänguturniiri) korraldamise kohta aruande HMA1 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
SEPTEMBER15 X XFüüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
OKTOOBER1XX  Füüsilisest isikust ettevõtja ja vara võõrandamist deklareerinud füüsilise isiku tulumaksu tasumine ja tagastamine.
 X  Füüsilisest isikust ettevõtja sotsiaalmaksu ja kohustusliku kogumispensioni makse tasumine ja tagastamine.
XXXXMaamaksu tasumine.
15
 
XXX Raskeveokimaksu tasumine.**
  XX Pakendiaktsiisi deklaratsiooni esitamine.
  X Möödunud (eelneva) kolme kuu jooksul hasartmängu (välja arvatud õnnemänguturniiri) korraldamise kohta aruande HMA1 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
DETSEMBER1 XXXTöötaja eest 2014. aastal tasutud täiendava kogumispensioni kindlustusmaksete ja vabatahtliku pensionifondi osakute soetamiseks makstud summade tõendi (vormi TPS) esitamine.
15 X XFüüsilisest isikust ettevõtja tulumaksu ja sotsiaalmaksu avansiliste maksete tasumine.
15 kalendripäeva jooksul pärast veoauto liiklusregistris registreerimist või autorongi suurima massi registrisse kandmist XXX Raskeveokimaksu tasumine.**
Kuu aja jooksul peale õnnemänguturniiri korraldamist   X Hasartmängu aruande HMA2 esitamine (va hasartmängu korraldaja, kes on liitunud EHMAga)
Kuu aja jooksul pärast kasu saamist    XMitteresidendi poolt kinnisasja võõrandamise ja lepingulise fondi poolt vara võõrandamise deklareerimine vormil V1. Tulumaksu tasumine 3 kuu jooksul alates deklaratsiooni esitamisest.
Kahe kuu jooksul ettevõtluse lõpetamisest    XEttevõtluse lõpetamisel (enne maksustamisperioodi lõppu) esitab mitteresidendist ettevõtja tuludeklaratsiooni (vormi E1). Tulumaksu tasumise tähtaeg on 3 kuu jooksul deklaratsiooni esitamise tähtajast.
Kolme kuu jooksul deklaratsiooni vormi A1, E1 või V1 esitamisest    XMitteresidendi deklaratsiooni alusel tulumaksu tasumise tähtaeg.
Maksustamisperioodile järgneva kuue kuu jooksul    XMitteresident deklareerib Eestis maksustamisele kuuluva ettevõtlustulu (vormil E1). Tulumaksu tasumise tähtaeg 3 kuu jooksul deklaratsiooni esitamise tähtajast.
Ühe kuu jooksul kande tegemisestKohtute kinnistusametid ja registriosakonnad.Esitatakse vorm INF 15 välismaa isikute tehingute kohta.
* Füüsilisest isikust ettevõtja esitab vormi TSD ning väljastab vormi TSM ainult juhul, kui ta on teinud vastavalt maksustatud väljamakseid.
** Raskeveokimaksu tasuvad raskeveoki omanikud, teatud juhul kasutajad või valdajad (Eesti Vabariigis ajutiselt või alaliselt elavad füüsilised isikud, Eestis registreeritud juriidilised isikud ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused).
*** Esitab Eestis püsivat tegevuskohta omav või tööandjana tegutsev mitteresident, kes teeb füüsilisele isikule või mitteresidendile maksustatavaid väljamakseid.
**** Esitab mitteresident, kes omab Eestis püsivat tegevuskohta.
***** Maksudistsipliini parandamiseks kasutab Maksu- ja Tolliamet ühe võimalusena meeldetuletust deklaratsiooni esitamise tähtaja saabumise kohta. Meeldetuletav e-kiri saadetakse enne TSD ja KMD deklaratsiooni esitamise tähtaja saabumist kõikidele klientidele, kes on viimase kuue kuu jooksul deklaratsiooni esitamisega kasvõi korra hilinenud, ja kõikidele uutele käibemaksukohustuslastele, kes on registreeritud käibemaksukohustuslaste registris viimase kuue kuu jooksul.
******Mitteresident, kes teeb lepingulisele investeerimisfondile maksustatavaid väljamakseid, esitab LIF vormi.Tagasi | Üles