Tariifikvoodid

Reeglina on kõikidele kolmandatest riikidest pärinevatele kaupadele ELi importimisel kehtestatud tollimaks, kuid teatud kaupu lubatakse mingi koguse ulatuses importida täielikult või osaliselt tollimaksust vabastatuna. Tariifikvoot ongi selleks kauba koguseks, mida lubatakse importida ELi tolliterritooriumile täielikult või osaliselt tollimaksust vabastatuna.
 
Tariifikvootide kehtestamise eesmärgiks on tagada impordil selliste kaupade täielik või osaline tollimaksuvabastus:
  • mis on toorainena või pooltootena vajalik kasutamiseks ELi liikmesriikide ettevõtluses, kuid mida ei toodeta või ei valmistata ELi turul piisavalt (ühepoolsed tariifikvoodid);
  • suurendada nende riikide toodete konkurentsivõimet ELi turul, mis kuuluvad ELi soodussüsteemi alla (sooduskvoodid).

Soodsama tollimaksumäära kohaldamine lõpetatakse kohe, kui ettenähtud impordikogus on saavutatud ning edaspidi kuulub tasumisele kas kolmandate riikide tollimaksumäär või asjaomasele riigile kohaldatav soodussüsteemi tollimaksumäär.

Tariifikvoot jõustub Euroopa Nõukogu või Komisjoni määrusega, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja L-seerias.

Tariifikvoodid on ühesugused kõikidele liikmesriikidele ning kvoote haldab ja eraldab põhimõttel "kes ees, see mees" Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu peadirektoraat (DG TAXUD).

Eestis on välja töötatud vastav kvoodisüsteem, millega koondatakse tariifkvooditaotlused tollideklaratsiooni töötlemise süsteemist Complex ning mille kaudu edastatakse Eestis esitatud taotlused DG TAXUDile ja võetakse vastu DG TAXUDi poolt eraldatud kvoote.

Kvoodisüsteemi haldab kvoodikeskus, mis asub Lääne maksu- ja tollikeskuse juures.


Õiguslik alus

Tariifikvoote hallatakse vastavalt ELi tolliseadustiku rakendussätete artiklitele 248, 256 ja 308a kuni 308c.


Kust leida informatsiooni

Tariifikvoodist tulenevat soodsamat tollimaksumäära saab kohaldada ainult nendele kaupadele, mis deklareeritakse vabasse ringlusse.

Kuna tariifikvoodist tulenev soodsam tollimaksumäär ei rakendu iseenesest peab esitama tariifikvoodi taotluse.

Tariifikvoodi taotluseks on imporditollideklaratsiooni nõuetekohaselt täidetud lahtrid:

Tariifikvoodi taotluse saab teha ainult siis, kui kvoot on kehtiv ning kui kvoodikogus ei ole ärakasutatud.

Tariifikvoodi taotlemisel peab arvestama, et dokumendid jäävad seniks tollijärelevalve alla, kuni DG TAXUD on eraldanud kvoodi. Kaubad lubatakse kohe vabasse ringlusse. 

Võimalikud lisanõuded

Teatud põllumajandustoodete puhul on kehtestatud meetme kohaldamise eelduseks nõuetekohase impordilitsentsi AGRIM esitamine. Kui ei ole vastavat litsentsi, ei saa ka tariifikvoodist tulenevat soodustust kohaldada. Litsentse väljastab Eestis Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).

Osade kalatoodete puhul võib olla tariifikvoodist saadav soodustus seotud võrdlushindadega, st peab võrdlema, et impordihind ei oleks väiksem kehtestatud miinimumhinnast. Kui impordihind on väiksem kui kehtestatud miinimumhind, siis tariifikvoodi meedet ei kohaldata.

Osa tariifikvoote on seotud lõppkasutusega, st tariifikvoodist tulenevat soodsamat tollimaksumäära saab kohaldada sel juhul, kui kaubale on eelnevalt väljastatud tolli poolt lõppkasutuse luba. Lõppkasutuse loa saamiseks tuleb pöörduda oma asukohajärgsesse tolliasutusse.

Tariifikvoodi taotlemine tagantjärele

Tariifikvoodi taotlust saab esitada ka tagantjärele, kuid eeldusel, et kaubad deklareeriti vabasse ringlusse kvoodi kehtivusperioodi ajal ning kvoodi kogust on veel järel.

Tariifikvoodi taotluse tunnused (lahtrid 36 ja 39) lisatakse tollideklaratsioonile vastavalt rahandusministri määruses „Pärast kauba vabastamist tollideklaratsioonis muudatuste tegemise ja tollideklaratsiooni kehtetuks tunnistamise täiendavad juhised” esitatule.

Kord juba tasutud tollimaksude tagasimaksmist peab taotlema vastavalt ELi tolliseadustiku artiklile 236. Vt lisaks „Tollimaksu tagasimaksmine või vähendamine”.

Tagatise esitamine

Kui tariifikvoot on kriitiline ELi tolliseadustiku rakendussätete artikli 308c tähenduses, peab deklarant tariifikvoodi taotlemisel esitama tagatise. Tagatissumma suurus on kaubalt tasumisele kuuluda võiva kolmandate riikide tollimaksumäära ja soodsama tollimaksumäära vahe.


Tariifikvootide eraldamine

DG TAXUD eraldab tariifikvoote põhimõttel „kes ees, see mees”. See tähendab, et tariifikvooti eraldatakse kvooditaotlustega tollideklaratsioonide aktsepteerimise kuupäevade järjekorra alusel.

DG TAXUD eraldab kvoodi 2 päeva pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimise kuupäeva.

Laupäeval või pühapäeval aktsepteeritud tollideklaratsioonidega taotletud tariifikvoot eraldatakse koos esmaspäeval aktsepteeritud tollideklaratsiooni kvooditaotlustega.
1., 2. või 3. jaanuaril aktsepteeritud tariifikvoodi taotlusega tollideklaratsioonid loetakse tolli poolt kui 3. jaanuaril aktsepteerituks. Kui üks nimetatud kuupäevadest on laupäev või pühapäev, loetakse deklaratsioon aktsepteerituks 4. jaanuaril.

Kui avatakse uus tariifikvoot, ei eraldata kvooti enne 11. tööpäeva, mis järgneb tariifikvoodi kehtestanud õigusakti avaldamisele.

Tariifikvooti ei eraldata Euroopa Liidu Brüsselis asuvate institutsioonide puhkepäevadel.

Kui kogused, millele taotletakse tariifikvoodi eraldamist on suuremad kui olemasoleva tariifikvoodi jääk, eraldatakse allesjäänud kogus vastavalt esitatud taotlustele proportsionaalselt.

Proportsionaalse eraldamise tulemusena saadakse tariifikvoodist tulenevat soodustust ainult osale taotletud kogusest.

Näide
Kvooti taotleti 10 tonnile, eraldati aga 7 tonnile, s.t 7 tonnile kaubale saab kohaldada tariifikvoodist tulenevat soodsamat tollimaksumäära, 3 tonni eest kuulub tasumisele, kas kolmandate riikide tollimaksumäär või asjaomasele riigile kohaldatav soodussüsteemi tollimaksumäär.

NB! Hoiatus seoses tariifikvoodi jäägiga. Asjaolu, et kvootide andmebaasi kohaselt ei ole tariifikvoot käesolevaks hetkeks ära kasutatud, ei tähenda, et esitatud ja seni rahuldamata taotlus kindlasti rahuldatud saab.


Anne-Lii Lillbok,

tel 676 2629

 

Vaata lisaks:Tagasi | Üles