Sa oled siin

Vabatsoon

Vabatsoon on liidu tolliterritooriumi osa, mis on ülejäänud tolliterritooriumist eraldatud piirdega ning millel on nõuetekohased sisse- ja väljapääsud.

Vabatsoon ei saa olla regulaarlaevaliinil sõitvate laevade lähte- ega sihtpunktiks.

Liiduvälise kauba suunamine vabatsooniprotseduurile võimaldab:

  • lükata edasi impordimaksude tasumist

  • lükata edasi kaubanduspoliitiliste meetmete rakendamist, kui need ei keela kauba sisenemist liidu tolliterritooriumile või sellelt kauba väljaviimist

Liidu kauba võib suunata vabatsooniprotseduurile vaid juhul, kui see on konkreetseid valdkondi reguleerivate liidu õigusaktidega ette nähtud.

Kauba suunamiseks vabatsooniprotseduurile tollideklaratsiooni ei esitata, vaid kaup kantakse üksnes vabatsoonis tegutseva isiku poolt peetavasse laoarvestusse.

Kauba hoidmine vabatsooniprotseduuril ei ole ajaliselt piiratud. Konkreetsed kauba hoidmise tähtajad võib toll määrata erandjuhtudel, kui kauba olemusest või liigist lähtuvalt võib kauba pikaajalisem ladustamine ohustada näiteks inimeste tervist või keskkonda.

Vabatsoonis võib ladustada (sh edasi toimetada, kasutada, töödelda ja tarbida) ka liidu kaupa. Nimetatud juhtudel ei loeta liidu kaupa vabatsooniprotseduurile suunatuks. Liidu ja liiduvälise kauba koosladustamiseks peab olema tolli luba.
 

Kauba võõrandamine vabatsoonis


Liidu ja liiduvälise kauba võõrandamisest vabatsoonis tekib nullmääraga maksustav käive.

0%-list käibemaksumäära rakendatakse:

  • vabatsooniprotseduurile suunatud liiduvälisele kaubale, kui seda kaupa ei ole tarbitud ega kasutatud muudel kui tollialastes õigusaktides ettenähtud juhtudel

  • ekspordi eesmärgil vabatsooni toimetatavale ja vabatsoonis olevale liidu kaubale, mis eksporditakse vahetult vabatsoonist kahe kuu jooksul kauba vabatsooni toimetamisest arvates

Vabatsoonist kauba väljatoimetamisel mujale liidu tolliterritooriumile tuleb iga kord tollile tõendada, kas kaubal on liidu kauba tollistaatus või tuleb teostada liiduvälisele kaubale ettenähtud tolliformaalsused.
 

Vabatsooni loomine


Vabatsooni loomiseks esitab territooriumi omanik või valdaja taotluse Maksu- ja Tolliametile. Vabatsoon luuakse Vabariigi Valitsuse korraldusega ettepaneku alusel, mille Maksu- ja Tolliamet on edastanud Rahandusministeeriumile. Vabatsoon luuakse tähtajaliselt.
 

Vabatsoonis tegutsemine


Isikud, kes soovivad vabatsoonis tegeleda kauba ladustamise või töötlemisega, peavad omama tolli luba. Vabatsoonis tegutsemise loa saamiseks esitab isik taotluse Maksu- ja Tolliametile andmetöötlussüsteemi LUBA kaudu. Isikud, kelle tegevus vabatsoonis ei ole seotud kauba ladustamise või töötlemisega (näiteks teenindusega tegelevad ettevõtjad), peavad tolli teavitama enne tegevuse alustamist kirjalikult, milliseid tegevusi vabatsoonis kavandatakse. Vabatsoonis tegutsevatelt isikutelt tagatist ei nõuta.
 

Eesti vabatsoonid


Eestis on kolm vabatsooni: Muuga, Sillamäe ja Paldiski vabatsoon.

 

 

10.05.2017