Sa oled siin

Liiduvälise kauba riigi omandisse kandmine või hävitamine tollijärelevalve all

Liiduvälise kauba võib tolli nõusolekul üle kanda riigi omandisse või hävitada tollijärelevalve all.

Kui kauba valdaja soovib kaupa üle kanda või hävitada, esitab ta kauba asukohajärgsele tolliasutusele kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 1. taotleja nimi, isikukood või EORI number ja aadress
 2. kauba nimetus
 3. KN alamrubriik vastavalt EÜ Nõukogu määrusele nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 07.09.1987, lk 1–675)
 4. kauba asukoht
 5. tollideklaratsiooni, ülddeklaratsiooni või nende puudumisel muu kaupa identifitseeriva dokumendi number ja kuupäev
 6. kauba ülekandmise või kauba hävitamise põhjendus
 7. kauba omaniku nimi, isiku- või registrikood ja aadress

Lisaks loetletud andmetele peab hävitamise taotlus sisaldama järgmisi andmeid:

 1. hävitamise teostaja nimi, isiku- või registrikood, aadress, andmed tegevus- või asukohajärgses keskkonnateenistuses registreerimise kohta ja "Jäätmeseaduses" sätestatud juhtudel jäätmeloa number
 2. hävitamise meetod
 3. hävitamise soovitav aeg ja koht
 4. hävitamise tagajärjel tekkivate jäätmete tollikäitlusviis, kui jäätmetel on kaubanduslik väärtus

Toll teeb otsuse 10 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

Ülekandmisest riigi omandisse keeldutakse, kui kaup ei ole hõlpsasti realiseeritav või selle realiseerimisega kaasnevad tarbetud halduskulud või sellise kauba vabasse ringlusse lubamine ei ole õigusaktidega lubatud.

Kui ülekandmise või hävitamise taotlus esitatakse pärast tollideklaratsiooni aktsepteerimist ja enne kauba vabastamist, tunnistatakse aktsepteeritud tollideklaratsioon kehtetuks.

Lisainfo

 

09.01.2016