Sa oled siin

Töötamise registreerimine


Töötamise register on töötamisega seotud infot koondav register, mida peab Maksu- ja Tolliamet.

Töötamise registris sisalduvad andmed on aluseks töötamisega kaasnevate sotsiaalsete tagatiste (ravikindlustus, töötuskindlustushüvitis jne) ja madalapalgaliste toetuse määramisel.

Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd pakkuvatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Tööd pakkuv isik (tööandja) on Eesti residendist või mitteresidendist juriidiline isik, Eesti riigiasutus või kohaliku omavalitsusüksuse asutus, füüsiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes sõlmib töötamise aluseks oleva kokkuleppe või nimetab tööd tegeva isiku (töötaja) ametikohale.

Töötamise registris tuleb registreerida kõigi füüsiliste isikute töötamised, mille puhul tekib maksukohustus Eestis, ja seda olenemata lepingu vormist ning ajalisest kestvusest. Kui tööd tegev isik täidab tööülesandeid välisriigis ja Eestis maksukohustust ei teki, siis ei pea teda töötamise registris registreerima.

Erandina tuleb töötamise registrisse kanda ka tasuta töötamine äriühingus ja füüsilisest isikust ettevõtja juures.

Olulised tähtajad
 

Töötamise alustamine tuleb registreerida hiljemalt tööd tegeva isiku tööle asumise hetkeks.

Töötamise peatamine ja lõpetamine tuleb registreerida kümne kalendripäeva jooksul alates töötamise peatumise või lõpetamise päevast.


Töötamise registri toimingud


Kuidas ja kus saab töötamise registreerida


1) E-maksuametis/e-tollis
Andmeid saab sisestada kas käsitsi või failiga laadides.
 - Failiformaadi kirjeldus  (257.43 KB, PDF)
 - csv-näidisfail (11.23 KB, XLSX)

2) X-tee kaudu masin-masin liidesega
 - Masin-masin liidese tehniline spetsifikatsioon ja töötamise klassifikaatorid

3) Lihtsustatud korras telefonikõnega numbril 880 0810 või tekstisõnumiga numbril 1811.
SMS tuleb saata kujul: tööandja kood(tühik)töötaja kood(tühik)töötamise alguse kuupäev.
Näide: 12345 23456789012 01.07.2014

Lihtsustatud registreeringut peab tööandja kindlasti 7 kalendripäeva jooksul töötamise liigiga täiendama.

4) Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroos.

 

Küsimused ja vastused


Töötamise registri küsimused ja vastused »


Juhendid


Töötamise registri kasutamise juhendid »

 

Muudatus juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning VÕS-lepingu alusel töötavate inimeste ravikindlustuses alates 2016. aastast
 

Alates 2016. aastast sõltub juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikme ning võlaõigusliku lepingu (VÕS-lepingu) alusel töötavatele inimeste ravikindlustus sotsiaalmaksu deklareerimisest deklaratsioonil TSD, mitte töötamise registri kandest nagu varem. 

Juhatuse ning kontrollorgani liikme lepingu ja võlaõigusliku lepingu alusel töötaval isikul on õigus ravikindlustusele, kui tööandja (või tööandjad kokku) on tema eest ühes kuus deklareerinud sotsiaalmaksuga maksustatavaid väljamakseid vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses.

Sotsiaalmaksu arvestuses lähevad arvesse TSDl deklareeritud järgmiste koodidega väljamaksed:

  • deklaratsiooni TSD lisal 1: väljamaksed koodidega 17, 18, 19, 21, 22, 29, 30, ning

  • deklaratsiooni TSD lisal 2: väljamaksed koodidega 123, 125, 156, 158.

TSD esitamise tähtpäeva (üldjuhul 10. kuupäeva) õhtul edastab Maksu- ja Tolliamet Haigekassale TSDl deklareeritud andmed isikute kohta, kelle kohta on deklareeritud väljamakseid vähemalt sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ulatuses summeerituna kõigilt juhatuse liikme ja VÕS-lepingu tasudelt.

Kui tööandja deklaratsiooni parandab, siis saadab Maksu- ja Tolliamet uued andmed Haigekassale deklaratsiooni parandamise päeva õhtul. Kui parandamise tulemusel väheneb isiku eest tasutud sotsiaalmaksusumma alla miinimumkohustuse, siis tema ravikindlustus lõpeb järgmisest päevast. Kui sotsiaalmaksu on deklareeritud vähemalt miinimummääralt, siis ravikindlustus jätkub.

Näiteid

  • Kui TSD on esitatud tähtpäevaks, 10. jaanuariks, on isikul ravikindlustus 11. jaanuarist 10. veebruarini.
  • Kui sotsiaalmaksu on vähemalt miinimummääralt deklareeritud ka 10. veebruari TSDl, on isik ravikindlustatud ka 11. veebruarist 10. märtsini.
  • Kui 10. märtsi TSD-l on isiku eest deklareeritud sotsiaalmaksu vähem kui miinimummääralt, siis 11. märtsist kuni 10. aprillini isik ravikindlustatud ei ole.
  • Kui 10. kuupäev langeb puhkepäevale või riigipühale ja seetõttu on TSD esitamise tähtpäev näiteks 12. kuupäev, siis hakkab ravikindlustus kehtima 13. kuupäeval.
  • Kui TSD parandus tehakse 15. kuupäeval ja selle tulemusel deklareeritakse töötaja eest sotsiaalmaksu vähemalt miinimummääralt, siis hakkab ravikindlustus kehtima 16. kuupäeval.
  • Kui TSD esitatakse enne tähtpäeva, siis hakkab ravikindlustus kehtima TSD esitamise tähtpäevast järgmisel kuupäeval.

Töövõtjate ja juhatuse liikmete ravikindlustuse katkemise vältimiseks palume esitada TSD deklaratsioonid kindlasti õigel ajal!

Ravikindlustuse tingimuste muudatustega saab lähemalt tutvuda Haigekassa kodulehel ning ravikindlustust puudutavates küsimustes helistada Haigekassa infotelefonile +372 669 6630 või 16363.
 

 

 

09.05.2017