Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteem EORI

Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (Economic Operators Registration and Identification, EORI) süsteem loodi turvameetmete rakendamiseks. Turvameetmed on tõhusamad, kui asjaomaseid isikuid saab identifitseerida ühtse numbri järgi, mis on iga üksikisiku puhul kordumatu ja kehtib kogu ühenduses.

EORI number on 1. juulist 2009 kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.

Registreerides end ühes liikmesriigis tolliga seotud eesmärkidel, saavad ettevõtjad EORI numbri, mis kehtib terves Euroopa Liidus. Kuna EORI numbri registreerimine keskandmebaasis võtab aega, peaksid ettevõtjad taotlema EORI numbri enne tollialaste õigusaktidega hõlmatud tehingute alustamist.

Euroopa Liidu tolliterritooriumil asuva ettevõtja EORI numbri väljastab tema asukoha liikmesriigi tolliasutus või selleks määratud ametiasutus.

Ettevõtja, kes ei asu Euroopa Liidu tolliterritooriumil, peab taotlema EORI numbri  talle sobivas liikmesriigis  juhul, kui ta teeb tolliseadustiku rakendussätete I osa I jaotise 6. peatüki artikli 4l lõikes 3 viidatud tollitoiminguid.

Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.

EORI numbrit saab taotleda juriidilise isiku seaduslik esindaja, esitades e-maksuametis/e-tollis elektroonse taotluse.

NB! Juhime tähelepanu, et äriregistris, rahvastikuregistris ning mitteresidendi korral maksukohustuslaste registris olevate isiku andmete ja/või kontaktandmete muutmisel ei muudeta EORI süsteemis andmeid automaatselt. Isik peab e-maksuameti/e-tolli EORI rakenduses andmeid ise uuendama.

Täiendavat informatsiooni saab telefonil 880 0814 ja e-posti aadressil tolliinfoemta.ee ja Euroopa Komisjoni kodulehelt.

Vaata Lisaks:

 

Teise liikmesriigi VAT numbrit omavad ettevõtjad peavad selle EORI taotlusele märkima

Alates 1. juulist 2010 on need väliskaubandusega tegelevad ettevõtjad, kellel on teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt väljastatud käibemaksukohustuslase (VAT) numbrid, kohustatud märkima need oma EORI taotlusele.


Loe veel

  Pealkiri Kirjeldus Kuupäev Suurus
Isikute identifitseerimiskoodide kasutamine infosüsteemides Näitlikustav tabel isikute identifitseerimiskoodide kasutamise kohta infosüsteemides 07.05.2012 39.64 KB
Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteemi suunised Käesolev dokument sisaldab suuniseid, milles selgitatakse ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimisega seotud kohustusi ja nende täitmist. Tuletame kasutajatele siiski meelde, et autentne õiguslik alus on üksnes tolliseadustik ja tolliseadustiku rakendussätted ning et käesolevas dokumendis esitatud teavet ei tohiks pidada juriidiliseks seisukohaks. (Tegemist on eesti keelde tõlgitud versiooniga 2.0.) 13.10.2014 251.07 KB
Kolmandate riikide isikute EORI numbri taotlemine Vajalik info EORI numbri taotlemiseks. 20.07.2009 43.68 KB
Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise süsteemi koolituse materjal Toimunud EORI koolituste õppematerjal. 21.05.2009 481.77 KB

Tagasi | Üles