Volitatud ettevõtja sertifikaadi taotlemine

Igal ühenduse tolliterritooriumil asutatud ettevõttel on võimalik alates 1. jaanuarist 2008 taotleda volitatud ettevõtja (edaspidi AEO) staatust. Volitatud ettevõtja staatusega saab ettevõte hõlbustusi turvalisus- ja julgeolekualase tollikontrolli suhtes ja / või tollieeskirjadega ette nähtud lihtsustusi. Volitatud ettevõtja sertifikaat annab tunnustust usaldusväärsest partnerist tarneahelas.

Juriidiline alus

Sertifikaadi liigid

Volitatud ettevõtja sertifikaadid jagunevad kolmeks:

 1. volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaat (tollialased lihtustused). Mõeldud ettevõtetele, kes taotlevad tollieeskirjadega ette nähtud lihtsustusi.
 2. volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaat (turvalisus ja julgeolek). Mõeldud ettevõtetele, kes taotlevad turvalisuse- ja julgeolekualaseid tollikontrolli hõlbustusi kauba sisenemisel ühenduse tolliterritooriumile või kauba lahkumisel ühenduse tolliterritooriumilt.
 3. volitatud ettevõtja (AEO) sertifikaat (tollialased lihtsustused/turvalisus ja julgeolek). Mõeldud ettevõtetele, kes taotlevad tollieeskirjadega ette nähtud lihtsustusi ja turvalisuse- ja julgeolekualaseid tollikontrolli hõlbustusi kauba sisenemisel ühenduse tolliterritooriumile või kauba lahkumisel ühenduse tolliterritooriumilt.

Sertifikaadi taotlemine

Volitatud ettevõtja sertifikaadi saamiseks esitab ettevõte digitaalselt allkirjastatud taotluse koos lisade ja täidetud enesehindamise küsimustikuga  aadressile aeo.infoemta.ee.

Enesehindamise küsimustik on mõeldud riskide hindamise meetodina. Ettevõte täidab küsimustikus järgmised andmed:

 • ettevõtte andmed (organisatsiooni iseloomustus, struktuur, äritegevuse maht, tollistatistika)
 • raamatupidamis- ja logistikasüsteem
 • finantsiline maksujõulisus
 • ohutus- ja turvanõuded (füüsiline turvalisus, sissepääs territooriumile)

Kui tolliasutus leiab taotluse vastuvõtmisel, et see ei sisalda kõiki nõutavaid andmeid, teeb ta 30 kalendripäeva jooksul taotluse vastuvõtmisest ettevõttele põhjendatud ettepaneku esitada asjakohane teave.

Taotlust ei aktsepteerita, kui:

 1. Taotluse esitanud juriidilise isiku suhtes on tema majandustegevusega seotud kuriteos algatatud kriminaalmenetlus või isik on juba süüdi mõistetud sellise kuriteo toimepanemises.
 2. Taotluse esitanud juriidilise isiku seadusliku esindaja suhtes on seoses tollieeskirjade rikkumisega seotud kuriteo (KarS §-d 391–393) toimepanemisega algatatud kriminaalmenetlus või selline esindaja on süüdi mõistetud sellise kuriteo toimepanemises.
 3. Juriidilise isiku seadusliku esindaja suhtes on algatatud väärteomenetlus seoses tollieeskirjade olulise rikkumise (TS § 93 tähenduses) toimepanemisega või isik on juba süüdi mõistetud sellise väärteo toimepanemises.
 4. Taotluse esitamise hetkeks on alustamisel või algatatud pankrotimenetlus.
 5. Taotlus AEO sertifikaadi saamiseks esitatakse enne kolme aasta möödumist pärast eelmise AEO sertifikaadi kehtetuks tunnistamisest. 

Alates taotluse aktsepteerimisest algab taotluse menetlemise periood, mille kestvus on kuni 180 kalendripäeva. Tähtaeg hakkab kehtima kuupäevast, mil tolliasutus on saanud kõik avalduse vastuvõtmiseks vajalikud andmed.

Sertifikaadi õiguslik tähendus

Volitatud ettevõtja sertifikaat jõustub 10. tööpäeval pärast selle välja andmist. Volitatud ettevõtja sertifikaati tunnustatakse kõikides liikmesriikides ja sertifikaat on tähtajatu.

Lisainformatsiooni saab AEO e-posti aadressil aeo.infoemta.ee.
 

Vaata lisaks:  

 Tagasi | Üles